กรุณาอ่านรายละเอียดข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้ (ข้อตกลง) ก่อนที่จะติดตั้ง PUBG LITE PC (“ซอฟต์แวร์เกม”) การติดตั้ง การคัดลอกและ / หรือการใช้ซอฟต์แวร์เกมในลักษณะอื่นๆ จะเท่ากับว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่กำหนดไว้โดย บริษัทฯ PUBG CORPORATION ซึ่งตั้งอยู่ที่ 6F, 7F, 8F MAJESTAR CITY TOWER 1, 12, SEOCHO-DAERO 38 –GIL, SEOCHO-GU, SEOUL สาธารณรัฐเกาหลี และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”)

 

หากท่านยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ให้เลือก “ยอมรับ” เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เกม และเพื่อแสดงการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานซอฟต์แวร์เกมทั้งหมดนี้

 

หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ให้เลือก “ไม่ยอมรับ”  และบริษัทฯจะไม่ให้สิทธิในการใช้งาน (ตามที่กล่าวถึงในระบุด้านล่าง) ซอฟต์แวร์เกม

 

การจำกัดการให้สิทธิใช้งาน

 

คำว่า “ซอฟต์แวร์เกม” รวมถึงซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในวิดีโอเกมนี้ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับโหมดออนไลน์ของวิดีโอเกม (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโหมดออนไลน์นั้นๆ) เอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือ เอกสารออนไลน์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และสำเนาของซอฟต์แวร์และเอกสารดังกล่าวทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด

 

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ท่านในการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ โดยจำกัดเพียงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลแบบไม่ผูกขาด (non-exclusive) และไม่สามารถโอนสิทธิได้ โดยให้เป็นจำนวนหนึ่ง (1) สำเนาซอฟต์แวร์เกมสำหรับติดตั้งบนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง (1) ในเวลาใดก็ตาม และเพื่อใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น (การให้สิทธิใช้งาน)

 

บริษัทฯ (รวมถึง ผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) ) ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้มีการให้สิทธิใช้งานเป็นการเฉพาะภายใต้ข้อตกลงนี้ ข้อตกลงเพื่อให้สิทธิใช้งานซอฟต์แวร์นี้ เป็นการให้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์เกมแก่ท่านเท่านั้น และไม่ได้เป็นการให้กรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของของซอฟต์แวร์เกมแก่ท่าน รวมทั้งไม่ให้ตีความว่าเป็นการขายหรือโอนทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดในซอฟต์แวร์เกม

 

ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์เกม

 

ท่านยอมรับและรับทราบว่า ชื่อ กรรมสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เกมและสำเนาทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชื่อเรื่อง รหัสคอมพิวเตอร์ ธีม วัตถุ ตัวละคร ชื่อตัวละคร เรื่องราว บทสนทนา วลีที่ใช้กันแพร่หลาย (catch phrases) สถานที่ อาร์ตเวิร์ค กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรีประกอบ เทคนิคการแสดงภาพและเสียง ข้อความ การแสดงผลหน้าจอ วิธีการบังคับเกม ธรรมสิทธิ์  (moral right)  แอปเพล็ต (“applets”) ที่ติดตั้งรวมอยู่ในซอฟต์แวร์เกม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ที่เป็นของบริษัทฯ หรือผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ

 

ซอฟต์แวร์เกมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐเกาหลี สนธิสัญญา และอนุสัญญาด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ กฎหมายเกาหลีและหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ สิทธิทั้งหมดเป็นการสงวนไว้ไม่ว่าที่ใดในโลก ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์เกมมีเนื้อหาบางอย่างที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมาจากบริษัทอื่น โดยบริษัทฯ และผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ดังกล่าวอาจปกป้องสิทธิของตนได้ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้

 

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการให้สิทธิใช้งาน

 

ท่านตกลงที่จะใช้ซอฟต์แวร์เกมหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้เท่านั้น  และท่านต้องไม่

 

(ก)       ใช้ แสวงหาประโยชน์ โฆษณา หรือหาประโยชน์ในลักษณะใดก็ตามในซอฟต์แวร์เกมหรือส่วนใดๆ ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เกมเซนเตอร์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ หรือสถานที่อื่น ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

(ข)       ใช้ หรืออนุญาตผู้อื่นให้ใช้ซอฟต์แวร์เกมบนคอมพิวเตอร์ เครื่องเกมคอนโซล  อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (PDA) มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยไม่ได้รับสิทธิให้ใช้ซอฟต์แวร์เกมเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

(ค)       ใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ซอฟต์แวร์เกมในเครือข่าย (Network) การจัดให้มีผู้เล่นหลายราย หรือจัดให้เข้าถึงระบบจากระยะไกล (remote access) รวมถึงการใช้งานออนไลน์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

(ง)       ทำสำเนาซอฟต์แวร์เกมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ แต่ท่านสามารถทำสำเนาซอฟต์แวร์เกมหนึ่ง (1) สำเนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลและจัดประเภท (backup or archival) หรือทำสำเนาสิ่งที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เกมเพื่อการสำรองข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

(จ)       ขาย ให้เช่า ส่งต่อสิทธิการใช้ แจกจ่าย อัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ หรือโอนส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์เกมนี้ หรือทำสำเนาใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ท่านอาจโอนสิทธิและภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลอื่นเพื่อการใช้งานที่มิใช่ในทางการค้าโดยส่งมอบวัตถุที่บรรจุซอฟต์แวร์เกมต้นฉบับซึ่งสามารถจับต้องได้ (เช่นซีดีรอม หรือดีวีดีที่ท่านซื้อ) รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต้นฉบับ และคู่มือทั้งหมด หรือเอกสารอื่นที่แจกจ่ายกับซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้รับ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องลบสำเนาและการติดตั้งซอฟต์แวร์เกมทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของท่านอย่างถาวรและผู้รับยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ ภาษี ค่าธรรมเนียม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การเรียกเก็บเงิน และการถูกประเมินภาษีผลที่อาจเกิดจากการโอนสิทธิดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

(ฉ)       ลักลอบแก้ไขโปรแกรมที่ได้รับมา ปรับเปลี่ยนซอร์สโค้ด ถอดคอมไพล์ แยกชิ้นส่วน หรือสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของซอฟต์แวร์เกมทั้งหมดหรือบางส่วน (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตโดยชัดแจ้ง ซึ่งในกรณีนี้การดัดแปลง การปรับปรุง ฯลฯ โดยลิขสิทธิ์ และธรรมสิทธิ์ (moral right) ในการนั้นทั้งหมดจะถือว่ามอบให้และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และ / หรือผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการสร้างสรรค์ในทุกกรณี)

(ช)       ลบ ระงับการใช้งาน หรือหลีกเลี่ยงระบบการป้องกันความปลอดภัยใดๆ หรือมาตรการทางเทคนิคใดๆ ที่ควบคุมการเข้าถึงซอฟต์แวร์เกม

(ซ)       ลบ แก้ไขปรับเปลี่ยน ขูดขีด หรือหลีกเลี่ยงประกาศ หรือคำกำกับใดๆ ที่มีอยู่ใน หรือภายในซอฟต์แวร์เกม

(ฌ)      ส่งออกซอฟต์แวร์เกม หรือส่งออกไปขายใหม่ หรือสำเนา หรือการปรับแต่งใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ญ)      สร้างข้อมูลหรือโปรแกรมปฏิบัติการที่เลียนแบบข้อมูลหรือฟังก์ชั่นการทำงานในซอฟต์แวร์เกม

 

นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่าท่านต้องปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัย คำแนะนำในการบำรุงรักษา หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีอยู่ในคู่มือของซอฟต์แวร์เกม

 

การอัปเดตและโปรแกรมแก้ไข (patch) ซอฟต์แวร์เกม

 

บริษัทฯ อาจมีการอัปเดต แก้ไข (patch) และการปรับปรุงใดๆ ในซอฟต์แวร์เกมที่ต้องมีการติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมต่อไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ อาจอัปเดต แก้ไข หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์เกมจากระยะไกลและเข้าถึงซอฟต์แวร์เกมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และท่านได้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการปรับใช้การอัปเดต การแก้ไข และการปรับปรุงดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ซึ่งอ้างถึง “ซอฟต์แวร์เกม” จะรวมถึงการแก้ไข การอัปเดต และการปรับปรุงทั้งหมดดังกล่าวด้วย

 

การจำกัดการรับประกัน

 

             ซอฟต์แวร์ บริการและเนื้อหาจัดทำขึ้นตาม สภาพที่เป็นอยู่ (As is)” และท่านจะต้องรับความเสี่ยงภัยใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยตนเอง ด้วยเหตุนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ จึงขอปฏิเสธการรับประกันหรือเงื่อนไขของสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันหรือเงื่อนไขที่ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา หรือทั้งที่เป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยกฎหมาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายใดๆ ได้แก่ การรับประกันกรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ การรับประกันว่าไม่มีการละเมิดกฎหมาย การรับประกันว่าผู้ใช้สามารถใช้สินค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและไม่ถูกรบกวน การใช้งานได้ตามปกติ ซอฟท์แวร์เกมทำงานได้ถูกต้อง หรือมีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

 

บริษัทฯ ไม่รับรองความต่อเนื่องในการใช้งาน การปราศจากข้อผิดพลาด ความปลอดภัย การปลอดไวรัสคอมพิวเตอร์ของบริการหรือบัญชีของผู้ใช้งาน ในบางรัฐหรือบางประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธการรับประกันโดยปริยาย ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นจะไม่สามารถปรับใช้ได้กับท่าน การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายแก่ท่านเป็นการเฉพาะและท่านอาจมีสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐหรือประเทศอื่นๆ

 

ข้อจำกัดความเสียหาย

 

             บริษัทฯ และผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเป็นพิเศษ อันเป็นผลโดยตรง หรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการครอบครอง การใช้ หรือการผิดพลาดของซอฟต์แวร์เกม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการเสียผลกำไร ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ข้อมูลหรือไฟล์สูญหายหรือเสียหาย การสูญเสียค่าความนิยม (good will) ความขัดข้องที่เกิดกับเครื่องเกมคอนโซล คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเกมพกพา ข้อผิดพลาดและการสูญเสียข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลอื่นๆ อันเป็นผลของการครอบครอง การใช้ หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์เกม หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ และผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเป็นพิเศษ อันเป็นผลโดยตรง หรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการผิดการรับประกันหรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่เกินกว่าราคาที่จ่ายจริงสำหรับซอฟต์แวร์ ข้อจำกัดความเสียหายในข้อนี้ให้มีผลใช้บังคับแม้ว่าผู้ใช้จะมีสิทธิเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายด้วยวิธีการอื่นใดอีกก็ตาม

 

ระยะเวลาและการยกเลิกการให้สิทธิ

 

โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทฯ การให้สิทธิใช้งานจะมีผลใช้บังคับต่อไปตราบเท่าที่ท่านใช้งานเกม การให้สิทธิใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ ในกรณีเช่นนี้ ท่านต้องถอนการติดตั้งและทำลายสำเนาของซอฟต์แวร์เกมทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านอาจยกเลิกสัญญาการให้สิทธิใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยการทำลายซอฟต์แวร์เกมและถอนการติดตั้งออกจากคอมพิวเตอร์ของท่านหรือฮาร์ดแวร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับเรื่อง “ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์เกม” “เงื่อนไขการและข้อจำกัดในการให้สิทธิใช้งาน” “ข้อจำกัดความเสียหาย” “ระยะเวลาและการยกเลิกการให้สิทธิ” “การขอคำสั่งศาล” “การชดใช้ค่าเสียหาย” “การระงับข้อพิพาท” และ “เบ็ดเตล็ด” จะยังคงมีผลต่อหลังการยกเลิกการให้สิทธิใช้งานตามข้อตกลงนี้

 

การขอคำสั่งศาล

 

เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับความเสียหายอันไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้น หากข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาล และเยียวยาใดๆ ที่เท่าเทียมกันนอกเหนือจากการเยียวยาอื่นๆ ที่บริษัทฯ สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย  โดยที่บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องวางเงินประกันหรือหลักประกันใดๆ หรือพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

การชดเชยความเสียหาย

 

ท่านยินยอมที่จะชดใช้ความเสียหาย ป้องกัน และระงับอันตรายใดๆ อันจะเกิดแก่ บริษัทฯ รวมทั้ง คู่ค้า บริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง ผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ จากจากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย จำนวนเงิน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกระทำการ หรือการละเว้นกระทำการที่เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์เกม หรือการละเมิดข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ของท่าน

 

การระงับข้อพิพาท

 

หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ จุดมุ่งหมายของบริษัทฯ คือการจัดหาวิธีแก้ไขข้อพิพาทที่เป็นกลาง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ท่าน ดังนั้น ท่านและบริษัทฯ จึงตกลงที่จะแก้ไขการเรียกร้อง การโต้แย้งตามกฎหมาย บริการของบริษัทฯ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางกฎหมายนี้ (“การใช้สิทธิเรียกร้อง”) ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 

ให้บังคับใช้กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีต่อข้อตกลงทางกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ทุกเรื่อง โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on the International Sale of Goods)

 

ท่านและบริษัทฯ ตกลงให้ศาลในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ท่านตกลงว่าบริษัทฯ สามารถยื่นขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งบรรเทาทุกข์อื่นๆ ต่อศาลใดก็ตามที่มีเขตอำนาจได้

 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ (ยกเว้นการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งอื่นใดจากศาล) ที่จำนวนเงินชดเชยนั้นมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐ (10,000.00 เหรียญสหรัฐ) ฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องอาจเลือกดำเนินการโดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและประหยัด ได้แก่ การใช้อนุญาโตตุลาการในการตัดสินข้อพิพาทที่คู่กรณีไม่จำเป็นต้องมาปรากฏตัวด้วยตนเอง

 

คู่กรณีฝ่ายที่เลือกใช้อนุญาโตตุลาการ สามารถเริ่มดำเนินการอนุญาโตตุลาการโดยผ่านผู้ให้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution provider) ที่มีความน่าเชื่อถือและคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือกและคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

(1) การดำเนินการของอนุญาโตตุลาการให้ทำผ่านทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ หรือพิจารณาโดยใช้เอกสารทั้งหมด ตามแต่วิธีการที่คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องการเยียวยาในข้อพิพาทเลือกใช้ (2) การดำเนินการของอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่มีการให้คู่กรณีหรือพยานต้องมาปรากฏตัวด้วยตนเอง เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยชัดแจ้ง และ (3) คำตัดสินใดๆ ของอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคำสั่งให้ชดใช้ความเสียหายสามารถนำขึ้นศาลทุกแห่งที่มีเขตอำนาจได้

 

การใช้สิทธิเรียกร้องของท่านต่อบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามวิธีการระงับข้อพิพาทในข้อนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ที่ขัดกับวิธีการระงับข้อพิพาทในข้อนี้ ถือว่าเป็นการดำเนินคดีที่ไม่ถูกต้อง หากท่านยื่นใช้สิทธิเรียกร้องที่ขัดต่อวิธีการระงับข้อพิพาทในข้อนี้ บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าทนายความและค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินหนึ่งพันเหรียญสหรัฐ (1,000.00 เหรียญสหรัฐ) โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องที่ไม่ถูกต้องแล้วแต่ท่านไม่ได้ถอนการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว

 

การแก้ไขข้อตกลง

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และจะประกาศการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ https://lite.pubg.com หากมีการแก้ไขใดๆ ในอนาคตต่อข้อตกลงนี้ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของท่าน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อีกต่อไป ท่านอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงที่กล่าวถึงข้างต้น การติดตั้งและการใช้งาน การปรับปรุง หรือแก้ไขซอฟต์แวร์เกม หรือการใช้ซอฟต์แวร์เกมต่อเนื่องหลังจากการแก้ไขจะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงนี้

 

อื่นๆ

 

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ เกี่ยวกับการให้สิทธิใช้งานและสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์เกม และให้ใช้แทนที่ข้อตกลง การรับรอง การรับประกัน หรือข้อตกลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมด (ไม่ว่าจะทำขึ้นโดยไม่เจตนาหรือโดยสุจริต แต่ไม่รวมถึงที่เกิดจากการหลอกลวง) หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม ให้บังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวเท่าที่สามารถบังคับใช้ได้เท่านั้น โดยบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และไม่ได้รับผลกระทบ

 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือการให้สิทธิใช้งานที่ระบุในที่นี้ ท่านสามารถติดต่อ บริษัทฯ ได้ที่ 6F, 7F, 8F Majestar City Tower 1, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, Attn: Legal Department

 

 

วันที่มีผลบังคับใช้  10 มกราคม 2562