ข้อตกลงเรื่องการใช้งานสำหรับเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น (Player-Created Content) ของ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น (Player-Created Content)คืออะไร?

เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น รวมถึง สิ่งใดก็ตามที่สมาชิกคอมมูนิตี้ของเกมได้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจาก หรือเกี่ยวข้องกับ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคอมมูนิตี้เข้มแข็งและมั่นคง ซึ่งรวมถึง แฟนอาร์ต แฟนไซต์ (Fan sites) วิดีโอที่ทำโดยแฟนเกม  และการถ่ายทอดสดการเล่นเกม (Stream) เป็นต้น

แนวคิดทั่วไป

PUBG CORPORATION สนับสนุนกิจกรรมภายในคอมมูนิตี้ของเกมและส่งเสริมให้ผู้เล่นเกมใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองใน PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS และคอมมูนิตี้ของเกม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

งานสร้างสรรค์จะต้องไม่ทำในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อแสวงกำไร

เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นจะต้องให้บุคคลทั่วไปใช้ได้โดยไม่คิดมูลค่า ท่านจะต้องไม่เก็บค่าตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนเพียงครั้งเดียวหรือค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายเป็นประจำ หรือกำหนดให้ผู้ใช้เนื้อหาต้องกระทำสิ่งใดเป็นการตอบแทน (เช่น กำหนดว่าผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์บางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเนื้อหาเอง)

ความเป็นเจ้าของ

เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นที่ส่งให้ PUBG CORPORATION ถือว่าเป็นและเป็นทรัพย์สินของ PUBG CORPORATION นับตั้งแต่เวลาที่ผู้เล่นได้สร้างเนื้อหาดังกล่าวขึ้น PUBG CORPORATION เป็นผู้มีลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดอย่างเด็ดขาดในเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใด ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต และในทุกสถานที่ทั่วโลก ในกรณีที่ข้อตกลงข้างต้นตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ท่านตกลงว่าเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเนื้อหาเหล่านั้นจะถูกโอนให้กับบริษัทฯ อย่างไม่อาจเพิกถอนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถโอนสิทธิในเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างได้ การที่ท่านได้ส่งเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ให้กับ PUBG CORPORATION เท่ากับว่าท่านได้ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิดัดแปลง ปรับ ใช้ คัดลอก ให้อนุญาต ตีพิมพ์ แพร่ภาพ แสดง จำหน่าย แปล สร้างผลงานต่อเนื่องและเผยแพร่เนื้อหาที่ผู้เล่นสร้างสรรค์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่จำกัด ทั้งในเชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป และในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการประดิษฐ์ขึ้นในอนาคตและโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือจำเป็นต้องระบุชื่อผู้สร้างสรรค์หรือผู้ให้ผลงาน นอกจากนี้ ท่านได้สละสิทธิในการเรียกร้องว่าการใช้เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์โดย PUBG CORPORATION ละเมิดสิทธิของท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธรรมสิทธิ (moral right) สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียง (publicity) ความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิอื่นๆ และ/หรือสิทธิที่จะได้รับการระบุว่าเป็นเจ้าของผลงานหรือความคิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

การแสดงโลโก้ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสมและข้อมูลซึ่งเหมาะสมอื่นๆ

เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ทั้งหมดจะต้องรับรองและแสดงลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสมและห้ามใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตอย่างถูกต้อง

การใช้เกม PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS และชื่อสินค้าและแบรนด์ของ PUBG CORPORATION อย่างเหมาะสม

เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดจะต้องไม่มี (หรือเชื่อมโยงกับ)  เนื้อหาอื่นๆ และ/หรือ โฆษณาที่มีการขโมยข้อมูล (hack) หลอกลวง การหารายได้จากการเล่นเกม (gold farming) กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เนื้อหาไม่ตรงตามเรตติ้งอายุผู้เล่นเกม PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ที่กำหนดโดย ENTERTAINMENT SOFTWARE RATING BOARD (ESRB) (ถ้ามี) หรือเนื้อหาอื่นๆ ซึ่ง PUBG CORPORATION เห็นว่าไม่เหมาะสม

การสงวนสิทธิ์

PUBG CORPORATION ไม่ได้รับรองหรือให้สิทธิแก่เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ใดๆ PUBG CORPORATION อาจทำการประชาสัมพันธ์ ประกาศ ปรับเปลี่ยน ใช้ หรือกระทำการอื่นๆ ต่อเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่มีต้องได้รับความยินยอมจากผู้สร้างสรรค์และตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมPUBG CORPORATION ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามหรือยกเลิกการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ PUBG CORPORATION ใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าจะมีเหตุผลใดๆ ก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวการที่ท่านได้สร้างสรรค์เนื้อหาที่อ้างอิงหรือได้รับแรงบันดาลจาก PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS เท่ากับว่าท่านได้ตกลงตามเนื้อหาในข้อตกลงเพื่อให้สิทธิใช้งานซอฟต์แวร์ เงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PUBG CORPORATION ในเกม PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS และเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงนี้ที่ปรากฎข้างต้น นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ PUBG ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ของท่าน หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อ [email protected]