กติกาการใช้งาน PUBG LITE 

1. กติกาทั่วไป

กติกาการใช้งานฉบับนี้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับเรื่องทั่วๆ ไปที่ผู้ใช้และบริษัทฯ จะต้องปฎิบัติตามเกี่ยวกับการบริการ PUBG LITE (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “เกม”) ซึ่งให้บริการโดย PUBG CORPORATION (“PUBG”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้และการให้บริการเกม เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดในกติกาการใช้งานฉบับนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (Terms of Use) และกฎหมายของแต่ละประเทศ

2. การเปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งาน

หาก PUBG เปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการเกม PUBG จะประกาศวันที่บังคับใช้ เนื้อหาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางโฮมเพจของ PUBG LITE (www.lite.pubg.com) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญหรือส่งผลเสียต่อท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาใหม่หลังจากวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด PUBG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ทราบถึงกติกาที่เปลี่ยนแปลงนั้น

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของ PUBG

1) PUBG จะพยายามกำจัดการกระทำไม่เหมาะสมใดๆ ที่อยู่ภายใต้กติกาการใช้ฉบับนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
2) PUBG จะไม่ถามถึงพาสเวิร์ดของท่าน และ PUBG มุ่งมั่นป้องกันและจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานยุติธรรมได้ร้องขอโดยวิธีการตามกฎหมายให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล PUBG อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานราชการดังกล่าวได้
3) PUBG จะรับคำติชมเรื่องบั๊ก (bug) หรือข้อผิดพลาด (error) ทุกประเภทผ่านทางศูนย์ให้บริการลูกค้าของ PUBG และคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการของ PUBG และ PUBG จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบและแก้ไขบั๊กและข้อผิดพลาด
4) PUBG จะไม่แทรกแซงหรือเข้าร่วมกิจกรรมและความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือ ภายในของผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวกับการบริการเกม
5)PUBG อาจจำกัดการให้บริการเกมทั้งหมดหรือบางส่วน หาก PUBG เห็นว่าเกิดสถานการณ์ผิดปกติและไม่สามารถคาดหมายได้ซึ่งอาจขัดขวางการเล่นเกม
6) หากท่านหรือผู้ใช้รายอื่นๆ ขัดขวางหรือกระทำการซึ่งส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย PUBG หรือละเมิดกติกาการใช้งาน PUBG จะจำกัดการใช้งานของผู้ใช้ตาม “เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม” ซึ่งกำหนดในกติกาการใช้งาน

4) ความรับผิดชอบและสิทธิของผู้ใช้

1) ท่านจะทำความเข้าใจและปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ PUBG
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใดๆ ในข้อมูลในเกมที่ท่านได้สร้างขึ้นขณะใช้บริการเกม (เช่น ตัวละคร ไอเท็ม เงินที่ใช้ในเกม เป็นต้น) และท่านมีสิทธิใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเกมเท่านั้น
3) หากท่านได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากการให้บริการเกม ท่านสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์หรือคัดค้านต่อ PUBG ผ่านช่องทางและวิธีการที่ถูกต้อง หากท่านได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากผู้ใช้รายอื่น ท่านมีสิทธิแจ้งและร้องขอให้ผู้ใช้รายอื่นปฎิบัติตามกติกาการใช้งานได้
4) ท่านจะรับทราบข้อมูลที่ PUBG ได้ประกาศอย่างเป็นทางการและ PUGB จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ทราบประกาศดังกล่าว
5) ห้ามแสวงกำไรจากการใช้บริการเกมซึ่ง PUBG ยังไม่ได้อนุญาตล่วงหน้า
6) ห้ามไม่ให้ใช้ รวมถึง คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล ตีพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการบริการเกมหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก PUBG
7) ท่านอาจต้องรับผิดจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จใดๆ ซึ่งไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก PUBG ซึ่งอาจสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้รายอื่น
8) ท่านจะแจ้งให้ PUBG ทราบหากเกิดข้อบกพร่อง (glitch) ใดๆ ในเกม (เช่น บั๊ก ความผิดพลาดของระบบ โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น) และท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่อง และ/หรือ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้รายอื่นทราบ หากท่านเห็นความผิดพลาดใดๆ ในเกมและไม่ได้แจ้งให้ PUBG ทราบและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้รายอื่น ท่านอาจถูกจำกัดการใช้งานเกมตามกติกาการใช้งานและถือเป็นการจงใจกระทำการที่ไม่เหมาะสม
9) ท่านสามารถสอบถามปัญหา ชี้แนะ และเสนอข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเกมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าhttps://litesupport.pubg.com
  • บริษัทฯ จะตอบคำถาม คำติชม ข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นที่ท่านได้ส่งให้บริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตอบคำถามท่านล่าช้าเนื่องจากปริมาณงานของบริษัทฯ

5) นโยบายเรื่องการกระทำที่ไม่เหมาะสม

เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเล่นเกมได้อย่างเสมอภาคและสนุกสนาน PUBG ได้กำหนดนโยบายซึ่งผู้ใช้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการเกม ผู้ใช้ที่เล่นเกมทุกคนจะปฎิบัติตามกติกาดังต่อไปนี้

1) ห้ามใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
หากท่านใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (เรียกร่วมกันกว่า “ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่ส่งเสริมการโกงเกมด้วยการใช้เมาส์แบบเฉพาะหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ) ท่านอาจถูกลงโทษอย่างร้ายแรง เช่น ถูกแบนจากเกมอย่างถาวรและถูกจำกัดการใช้งานเกมด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของท่าน หากท่านพัฒนา โฆษณา จำหน่ายหรือเผยแพร่โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมของท่านและอาจร้องขอให้หน่วยงานยุติธรรมดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงถูกลงโทษภายในเกม

2) ห้ามดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่น หน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น)
การดัดแปลงไคลเอนต์ของเกม (เช่น การเปลี่ยนแปลงไฟล์นามสกุล ini เป็นต้น)/ เซิร์ฟเวอร์ / ข้อมูล (เช่น หน่วยข้อมูลย่อย) เป็นการแทรกแซงการให้บริการเกมและละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

3) ห้ามใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดในเกม (bug และ glitch)
ผู้ใช้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดหรือบั๊กที่พบในระหว่างการเล่นเกมจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและบริษัทฯ จะดำเนินการต่อผู้เล่นที่ใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องดังกล่าวตามวิธีการของบริษัทฯ โดยคะแนน BP และไอเท็มใดๆ ที่ได้รับมาจะถูกลบออก

4) ห้ามทำการเหยียดหยามผู้อื่น (เช่น เหยียดเชื้อชาติหรือเพศ)
การกระทำที่ไม่เคารพหรือใช้วาจาหยาบคายต่อผู้อื่นเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ และอื่นๆ เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ กรุณาเล่นเกมด้วยความเป็นมิตรและเคารพผู้เล่นอื่น

5) ห้ามใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม
การใช้ชื่อไอดีที่หยาบคายหรือยั่วยุผู้อื่นในทางลบถือเป็นการละเมิดกติกาการใช้งานและบริษัทฯ อาจใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อผู้ใช้ที่ตั้งชื่อดังกล่าว

  • ชื่อไอดีลามกหรืออนาจาร
  • ชื่อไอดีซึ่งจงใจเลียนแบบ PUBG Corp, Bluehole หรือพนักงานของบริษัทดังกล่าว
  • ชื่อไอดีซึ่งเหยียดหยามผู้อื่น
  • ชื่อไอดีซึ่งอาจละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
  • ชื่อไอดีที่มีความละเอียดอ่อนหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งอื่นๆ นอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ หากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวอักษรบางตัวในชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสมหรือพยายามตั้งชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสมโดยนำอักษรตัวอื่นมาเติมหน้าหลังชื่อ ชื่อไอดีของท่านจะถูกเปลี่ยนทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ ท่านจะถูกมาตรการลงโทษ

6) ห้ามฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Team Kill)
การฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Team Kill) เป็นการแทรกแซงการเล่นเกมเป็นทีมตามปกติและผู้ที่กระทำการดังกล่าวอาจถูกลงโทษหากการ Team Kill เกิดขึ้นอย่างจงใจและบ่อยครั้ง

7) ห้ามตั้งทีม (teaming) (ห้ามตั้งทีมในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่รูปแบบของเกมกำหนดไว้)
การจงใจตั้งทีมระหว่างผู้เล่นหรือทีมอื่นๆ ในลักษณะที่นอกเหนือจากรูปแบบของเกมที่ PUBG ได้กำหนดไว้เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และอาจถูกลงโทษ

8) ห้ามแอบตาม (stalk) ผู้เล่นรายอื่นในการแข่งขัน
ผู้ใช้ที่แอบตามผู้เล่นรายอื่นเพื่อแทรกแซงการเล่นเกมตามปกติอาจถูกลงโทษ

9) ห้ามลงข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้ที่ลงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น (เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกหรือทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้) ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจถูกลงโทษ

10) ห้ามแทรกแซงผลการแข่งขัน
ผู้ใช้ที่แทรกแซงผลของเกมด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือโดยรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน สินค้า และ/หรือบริการหรือควบคุมหลายไอดีนอกจากจากไอดีของตนเองจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและผู้กระทำที่ถูกจับได้จะถูกลบไอเท็มที่ได้มาทั้งหมด

11) ห้ามขโมยหรือใช้บัญชีของผู้อื่น
ผู้เล่นที่ใช้บัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทำการคล้ายคลึงกันซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของผู้เล่นซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีจะถูกลงโทษ

12) การกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
ผู้เล่นที่กระทำการใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดในกติกาการใช้งานแต่ส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย PUBG หรือผู้เล่นคนอื่น อาจถูกตักเตือนหรือลงโทษเมื่อได้มีการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว

6. เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม

1) เกณฑ์การลงโทษเป็นระบบป้องกันเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสถาน
2) หากท่านไม่ปฎิบัติตามกติกาการใช้งาน ท่านอาจถูกจำกัดการใช้บริการโดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม
3) หากท่านกระทำการที่ไม่เหมาะสมเกินจำนวนครั้งที่กำหนดในตารางด้านล่าง ท่านจะถูกแบนไอดีถาวร
4) หากท่านฝ่าฝืนเกณฑ์การลงโทษตามที่กำหนดในตารางด้านล่าง และไอดีของท่านอยู่ใน 10 ลำดับแรกของผู้เล่นที่มีลำดับคะแนนสูงสุด ไอดีของท่านถูกลบออกจากรายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุดชั่วคราวหรือถาวร

[เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม]

 

เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทำครั้งที่ 1 ทำครั้งที่ 2 ทำครั้งที่ 3
ใช้งาน/พัฒนา/โฆษณา/แลกเปลี่ยน/จ่ายแจกโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต แบนไอดีถาวร
ดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่นหน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น) แบนไอดีถาวร
ใช้ประโยชน์จาก Bug และ Glitch (เล็กน้อย) แบนไอดี 3 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดี 7 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดี 15 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ใช้ประโยชน์จาก Bug และ Glitch (สำคัญ) แบนไอดี 30 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดีถาวร
กระทำการที่เหยียดผู้อื่น (เช่นการเหยียดเชื้อชาติหรือเพศ) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม (เช่นคำหยาบหรือ) แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
ใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม แบนไอดี 3 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดี 15 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดีถาวร และบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
ฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Teamkilling) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
ตั้งทีม (Teaming) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
เฝ้าติดตามและกระทำการก่อนกวนการเล่นของผู้เล่นอื่น แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น แบนไอดีถาวร
เฝ้าติดตาม แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
มีเจตนาเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้ว แบนไอดี 30 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดีถาวร
ใช้งานไอดีของผู้เล่นอื่น แบนไอดีถาวร

※ หากท่านทำพฤติกรรมที่บริษัทฯ ห้ามไว้เป็นประจำหรือความประพฤติของท่านเข้าข่ายถูกเกณฑ์การลงโทษข้างต้นตั้งแต่สองกระทงขึ้นไป ท่านอาจถูกลงโทษด้วยบทลงโทษที่หนักกว่าหรือถูกแบนไอดีอย่างถาวร
※ บริษัทฯ อาจจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เปิดโปรแกรมเกมหากพบว่ามีการกระทำไม่เหมาะสมจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางชนิดเพื่อรักษาบรรยากาศความเสมอภาคในการเล่นเกม

5) การใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ที่ไม่ร้ายแรง ได้แก่ การกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยแก่ผู้เล่นคนอื่น (เช่น โจมตีผู้เล่นคนอื่นจากพื้นที่ในเกมที่ผู้เล่นทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้)
6) การใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ที่ร้ายแรง ได้แก่ การกระทำที่ทำให้ได้รับคะแนน BP หรือไอเท็มจากการใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ในระบบ

7. นโยบายชดใช้ความเสียหาย

บริษัทฯ ไม่สามารถชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดการจากการไม่ปฎิบัติตามกติกาการใช้งาน การแจ้งเตือนในเกม การแจ้งเตือนในโฮมเพจ นโยบาย และอื่น ๆ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

วันที่มีผลบังคับใช้  10 มกราคม 2562