กติกาการใช้งาน PUBG LITE 

1. กติกาทั่วไป

กติกาการใช้งานฉบับนี้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับเรื่องทั่วๆ ไปที่ผู้ใช้และบริษัทฯ จะต้องปฎิบัติตามเกี่ยวกับการบริการ PUBG LITE (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “เกม”) ซึ่งให้บริการโดย PUBG CORPORATION (“PUBG”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้และการให้บริการเกม เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดในกติกาการใช้งานฉบับนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (Terms of Use) และกฎหมายของแต่ละประเทศ

2. การเปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งาน

หาก PUBG เปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการเกม PUBG จะประกาศวันที่บังคับใช้ เนื้อหาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางโฮมเพจของ PUBG LITE (www.lite.pubg.com) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญหรือส่งผลเสียต่อท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาใหม่หลังจากวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด PUBG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ทราบถึงกติกาที่เปลี่ยนแปลงนั้น

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของ PUBG

1) PUBG จะพยายามกำจัดการกระทำไม่เหมาะสมใดๆ ที่อยู่ภายใต้กติกาการใช้ฉบับนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
2) PUBG จะไม่ถามถึงพาสเวิร์ดของท่าน และ PUBG มุ่งมั่นป้องกันและจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานยุติธรรมได้ร้องขอโดยวิธีการตามกฎหมายให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล PUBG อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานราชการดังกล่าวได้
3) PUBG จะรับคำติชมเรื่องบั๊ก (bug) หรือข้อผิดพลาด (error) ทุกประเภทผ่านทางศูนย์ให้บริการลูกค้าของ PUBG และคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการของ PUBG และ PUBG จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบและแก้ไขบั๊กและข้อผิดพลาด
4) PUBG จะไม่แทรกแซงหรือเข้าร่วมกิจกรรมและความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือ ภายในของผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวกับการบริการเกม
5)PUBG อาจจำกัดการให้บริการเกมทั้งหมดหรือบางส่วน หาก PUBG เห็นว่าเกิดสถานการณ์ผิดปกติและไม่สามารถคาดหมายได้ซึ่งอาจขัดขวางการเล่นเกม
6) หากท่านหรือผู้ใช้รายอื่นๆ ขัดขวางหรือกระทำการซึ่งส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย PUBG หรือละเมิดกติกาการใช้งาน PUBG จะจำกัดการใช้งานของผู้ใช้ตาม “เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม” ซึ่งกำหนดในกติกาการใช้งาน

4) ความรับผิดชอบและสิทธิของผู้ใช้

1) ท่านจะทำความเข้าใจและปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ PUBG
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใดๆ ในข้อมูลในเกมที่ท่านได้สร้างขึ้นขณะใช้บริการเกม (เช่น ตัวละคร ไอเท็ม เงินที่ใช้ในเกม เป็นต้น) และท่านมีสิทธิใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเกมเท่านั้น
3) หากท่านได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากการให้บริการเกม ท่านสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์หรือคัดค้านต่อ PUBG ผ่านช่องทางและวิธีการที่ถูกต้อง หากท่านได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากผู้ใช้รายอื่น ท่านมีสิทธิแจ้งและร้องขอให้ผู้ใช้รายอื่นปฎิบัติตามกติกาการใช้งานได้
4) ท่านจะรับทราบข้อมูลที่ PUBG ได้ประกาศอย่างเป็นทางการและ PUGB จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ทราบประกาศดังกล่าว
5) ห้ามแสวงกำไรจากการใช้บริการเกมซึ่ง PUBG ยังไม่ได้อนุญาตล่วงหน้า
6) ห้ามไม่ให้ใช้ รวมถึง คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล ตีพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการบริการเกมหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก PUBG
7) ท่านอาจต้องรับผิดจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จใดๆ ซึ่งไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก PUBG ซึ่งอาจสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้รายอื่น
8) ท่านจะแจ้งให้ PUBG ทราบหากเกิดข้อบกพร่อง (glitch) ใดๆ ในเกม (เช่น บั๊ก ความผิดพลาดของระบบ โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น) และท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่อง และ/หรือ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้รายอื่นทราบ หากท่านเห็นความผิดพลาดใดๆ ในเกมและไม่ได้แจ้งให้ PUBG ทราบและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้รายอื่น ท่านอาจถูกจำกัดการใช้งานเกมตามกติกาการใช้งานและถือเป็นการจงใจกระทำการที่ไม่เหมาะสม
9) ท่านสามารถสอบถามปัญหา ชี้แนะ และเสนอข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเกมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าhttps://litesupport.pubg.com
  • บริษัทฯ จะตอบคำถาม คำติชม ข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นที่ท่านได้ส่งให้บริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตอบคำถามท่านล่าช้าเนื่องจากปริมาณงานของบริษัทฯ

5) นโยบายเรื่องการกระทำที่ไม่เหมาะสม

เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเล่นเกมได้อย่างเสมอภาคและสนุกสนาน PUBG ได้กำหนดนโยบายซึ่งผู้ใช้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการเกม ผู้ใช้ที่เล่นเกมทุกคนจะปฎิบัติตามกติกาดังต่อไปนี้

1) ห้ามใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
หากท่านใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (เรียกร่วมกันกว่า “ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่ส่งเสริมการโกงเกมด้วยการใช้เมาส์แบบเฉพาะหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ) ท่านอาจถูกลงโทษอย่างร้ายแรง เช่น ถูกแบนจากเกมอย่างถาวรและถูกจำกัดการใช้งานเกมด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของท่าน หากท่านพัฒนา โฆษณา จำหน่ายหรือเผยแพร่โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมของท่านและอาจร้องขอให้หน่วยงานยุติธรรมดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงถูกลงโทษภายในเกม

2) ห้ามดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่น หน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น)
การดัดแปลงไคลเอนต์ของเกม (เช่น การเปลี่ยนแปลงไฟล์นามสกุล ini เป็นต้น)/ เซิร์ฟเวอร์ / ข้อมูล (เช่น หน่วยข้อมูลย่อย) เป็นการแทรกแซงการให้บริการเกมและละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

3) ห้ามใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดในเกม (bug และ glitch)
ผู้ใช้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดหรือบั๊กที่พบในระหว่างการเล่นเกมจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและบริษัทฯ จะดำเนินการต่อผู้เล่นที่ใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องดังกล่าวตามวิธีการของบริษัทฯ โดยคะแนน BP และไอเท็มใดๆ ที่ได้รับมาจะถูกลบออก

4) ห้ามทำการเหยียดหยามผู้อื่น (เช่น เหยียดเชื้อชาติหรือเพศ)
การกระทำที่ไม่เคารพหรือใช้วาจาหยาบคายต่อผู้อื่นเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ และอื่นๆ เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ กรุณาเล่นเกมด้วยความเป็นมิตรและเคารพผู้เล่นอื่น

5) ห้ามใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม
การใช้ชื่อไอดีที่หยาบคายหรือยั่วยุผู้อื่นในทางลบถือเป็นการละเมิดกติกาการใช้งานและบริษัทฯ อาจใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อผู้ใช้ที่ตั้งชื่อดังกล่าว

  • ชื่อไอดีลามกหรืออนาจาร
  • ชื่อไอดีซึ่งจงใจเลียนแบบ PUBG Corp, Bluehole หรือพนักงานของบริษัทดังกล่าว
  • ชื่อไอดีซึ่งเหยียดหยามผู้อื่น
  • ชื่อไอดีซึ่งอาจละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
  • ชื่อไอดีที่มีความละเอียดอ่อนหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งอื่นๆ นอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ หากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวอักษรบางตัวในชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสมหรือพยายามตั้งชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสมโดยนำอักษรตัวอื่นมาเติมหน้าหลังชื่อ ชื่อไอดีของท่านจะถูกเปลี่ยนทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ ท่านจะถูกมาตรการลงโทษ

6) ห้ามฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Team Kill)
การฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Team Kill) เป็นการแทรกแซงการเล่นเกมเป็นทีมตามปกติและผู้ที่กระทำการดังกล่าวอาจถูกลงโทษหากการ Team Kill เกิดขึ้นอย่างจงใจและบ่อยครั้ง

7) ห้ามตั้งทีม (teaming) (ห้ามตั้งทีมในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่รูปแบบของเกมกำหนดไว้)
การจงใจตั้งทีมระหว่างผู้เล่นหรือทีมอื่นๆ ในลักษณะที่นอกเหนือจากรูปแบบของเกมที่ PUBG ได้กำหนดไว้เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และอาจถูกลงโทษ

8) ห้ามแอบตาม (stalk) ผู้เล่นรายอื่นในการแข่งขัน
ผู้ใช้ที่แอบตามผู้เล่นรายอื่นเพื่อแทรกแซงการเล่นเกมตามปกติอาจถูกลงโทษ

9) ห้ามลงข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้ที่ลงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น (เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกหรือทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้) ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจถูกลงโทษ

10) ห้ามแทรกแซงผลการแข่งขัน
ผู้ใช้ที่แทรกแซงผลของเกมด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือโดยรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน สินค้า และ/หรือบริการหรือควบคุมหลายไอดีนอกจากจากไอดีของตนเองจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและผู้กระทำที่ถูกจับได้จะถูกลบไอเท็มที่ได้มาทั้งหมด

11) ห้ามขโมยหรือใช้บัญชีของผู้อื่น
ผู้เล่นที่ใช้บัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทำการคล้ายคลึงกันซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของผู้เล่นซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีจะถูกลงโทษ

12) การกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
ผู้เล่นที่กระทำการใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดในกติกาการใช้งานแต่ส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย PUBG หรือผู้เล่นคนอื่น อาจถูกตักเตือนหรือลงโทษเมื่อได้มีการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว

6. เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม

1) เกณฑ์การลงโทษเป็นระบบป้องกันเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสถาน
2) หากท่านไม่ปฎิบัติตามกติกาการใช้งาน ท่านอาจถูกจำกัดการใช้บริการโดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม
3) หากท่านกระทำการที่ไม่เหมาะสมเกินจำนวนครั้งที่กำหนดในตารางด้านล่าง ท่านจะถูกแบนไอดีถาวร
4) หากท่านฝ่าฝืนเกณฑ์การลงโทษตามที่กำหนดในตารางด้านล่าง และไอดีของท่านอยู่ใน 10 ลำดับแรกของผู้เล่นที่มีลำดับคะแนนสูงสุด ไอดีของท่านถูกลบออกจากรายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุดชั่วคราวหรือถาวร

[เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม]

แทรกแซงการเล่นเกมหรือแอบตาม (stalk)ผู้เล่นอื่นแบนไอดี 3 วันแบนไอดี 7 วันแบนไอดี 30 วันลงข้อมูลส่วนตัวแบนไอดีถาวร––แทรกแซงผลการแข่งขันแบนไอดี 30 วันและลบคะแนน BPไอเท็ม ตัวละคร และข้อมูลเกี่ยวข้องที่ได้รับDแบนไอดีถาวร–ใช้บัญชีของผู้ใช้คนอื่นแบนไอดีถาวร––

เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทำครั้งที่ 1 ทำครั้งที่ 2 ทำครั้งที่ 3
ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต แบนไอดีถาวร
ดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่นหน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น) แบนไอดีถาวร
ใช้ประโยชน์จาก Bug และ Glitch แบนไอดี 3 วัน และลบคะแนน BP ไอเท็มตัวละคร และข้อมูลเกี่ยวข้องที่ได้รับ แบนไอดี 15 วัน และลบคะแนน BP ไอเท็มตัวละคร และข้อมูลเกี่ยวข้องที่ได้รับมา แบนไอดีถาวร
กระทำการที่เหยียดผู้อื่น (เช่นการเหยียดเชื้อชาติหรือเพศ) แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
ใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม แบนไอดี 3 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดี 15 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
ฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Teamkilling) แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
ตั้งทีม (Teaming) แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 14 วัน แบนไอดี 30 วัน

※ หากท่านทำพฤติกรรมที่บริษัทฯ ห้ามไว้เป็นประจำหรือความประพฤติของท่านเข้าข่ายถูกเกณฑ์การลงโทษข้างต้นตั้งแต่สองกระทงขึ้นไป ท่านอาจถูกลงโทษด้วยบทลงโทษที่หนักกว่าหรือถูกแบนไอดีอย่างถาวร
※ บริษัทฯ อาจจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เปิดโปรแกรมเกมหากพบว่ามีการกระทำไม่เหมาะสมจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางชนิดเพื่อรักษาบรรยากาศความเสมอภาคในการเล่นเกม

5) การใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ที่ไม่ร้ายแรง ได้แก่ การกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยแก่ผู้เล่นคนอื่น (เช่น โจมตีผู้เล่นคนอื่นจากพื้นที่ในเกมที่ผู้เล่นทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้)
6) การใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ที่ร้ายแรง ได้แก่ การกระทำที่ทำให้ได้รับคะแนน BP หรือไอเท็มจากการใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ในระบบ

7. นโยบายชดใช้ความเสียหาย

บริษัทฯ ไม่สามารถชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดการจากการไม่ปฎิบัติตามกติกาการใช้งาน การแจ้งเตือนในเกม การแจ้งเตือนในโฮมเพจ นโยบาย และอื่น ๆ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

วันที่มีผลบังคับใช้  10 มกราคม 2562