กติกาการใช้งาน PUBG LITE 

1. กติกาทั่วไป

กติกาการใช้งานฉบับนี้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับเรื่องทั่วๆ ไปที่ผู้ใช้และบริษัทฯ จะต้องปฎิบัติตามเกี่ยวกับการบริการ PUBG LITE (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “เกม”) ซึ่งให้บริการโดย KRAFTON, Inc. (“KRAFTON”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้และการให้บริการเกม เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดในกติกาการใช้งานฉบับนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (Terms of Use) และกฎหมายของแต่ละประเทศ

2. การเปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งาน

หาก KRAFTON เปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการเกม KRAFTON จะประกาศวันที่บังคับใช้ เนื้อหาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางโฮมเพจของ KRAFTON (https://www.KRAFTON.com/, www.lite.KRAFTON.com) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญหรือส่งผลเสียต่อท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาใหม่หลังจากวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด KRAFTON จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ทราบถึงกติกาที่เปลี่ยนแปลงนั้น

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของ PUBG

1) PUBG จะพยายามกำจัดการกระทำไม่เหมาะสมใดๆ ที่อยู่ภายใต้กติกาการใช้ฉบับนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
2) PUBG จะไม่ถามถึงพาสเวิร์ดของท่าน และ PUBG มุ่งมั่นป้องกันและจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานยุติธรรมได้ร้องขอโดยวิธีการตามกฎหมายให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล PUBG อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานราชการดังกล่าวได้
3) PUBG จะรับคำติชมเรื่องบั๊ก (bug) หรือข้อผิดพลาด (error) ทุกประเภทผ่านทางศูนย์ให้บริการลูกค้าของ PUBG และคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการของ PUBG และ PUBG จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบและแก้ไขบั๊กและข้อผิดพลาด
4) PUBG จะไม่แทรกแซงหรือเข้าร่วมกิจกรรมและความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือ ภายในของผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวกับการบริการเกม
5)PUBG อาจจำกัดการให้บริการเกมทั้งหมดหรือบางส่วน หาก PUBG เห็นว่าเกิดสถานการณ์ผิดปกติและไม่สามารถคาดหมายได้ซึ่งอาจขัดขวางการเล่นเกม
6) หากท่านหรือผู้ใช้รายอื่นๆ ขัดขวางหรือกระทำการซึ่งส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย PUBG หรือละเมิดกติกาการใช้งาน PUBG จะจำกัดการใช้งานของผู้ใช้ตาม “เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม” ซึ่งกำหนดในกติกาการใช้งาน

4) ความรับผิดชอบและสิทธิของผู้ใช้

1) ท่านจะทำความเข้าใจและปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ PUBG
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใดๆ ในข้อมูลในเกมที่ท่านได้สร้างขึ้นขณะใช้บริการเกม (เช่น ตัวละคร ไอเท็ม เงินที่ใช้ในเกม เป็นต้น) และท่านมีสิทธิใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเกมเท่านั้น
3) หากท่านได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากการให้บริการเกม ท่านสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์หรือคัดค้านต่อ PUBG ผ่านช่องทางและวิธีการที่ถูกต้อง หากท่านได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากผู้ใช้รายอื่น ท่านมีสิทธิแจ้งและร้องขอให้ผู้ใช้รายอื่นปฎิบัติตามกติกาการใช้งานได้
4) ท่านจะรับทราบข้อมูลที่ PUBG ได้ประกาศอย่างเป็นทางการและ PUGB จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ทราบประกาศดังกล่าว
5) ห้ามแสวงกำไรจากการใช้บริการเกมซึ่ง PUBG ยังไม่ได้อนุญาตล่วงหน้า
6) ห้ามไม่ให้ใช้ รวมถึง คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล ตีพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการบริการเกมหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก PUBG
7) ท่านอาจต้องรับผิดจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จใดๆ ซึ่งไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก PUBG ซึ่งอาจสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้รายอื่น
8) ท่านจะแจ้งให้ PUBG ทราบหากเกิดข้อบกพร่อง (glitch) ใดๆ ในเกม (เช่น บั๊ก ความผิดพลาดของระบบ โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น) และท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่อง และ/หรือ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้รายอื่นทราบ หากท่านเห็นความผิดพลาดใดๆ ในเกมและไม่ได้แจ้งให้ PUBG ทราบและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้รายอื่น ท่านอาจถูกจำกัดการใช้งานเกมตามกติกาการใช้งานและถือเป็นการจงใจกระทำการที่ไม่เหมาะสม
9) ท่านสามารถสอบถามปัญหา ชี้แนะ และเสนอข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเกมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า https://support.pubg.com https://litesupport.pubg.com
 • บริษัทฯ จะตอบคำถาม คำติชม ข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นที่ท่านได้ส่งให้บริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตอบคำถามท่านล่าช้าเนื่องจากปริมาณงานของบริษัทฯ

5. นโยบายเรื่องการกระทำที่ไม่เหมาะสม

เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเล่นเกมได้อย่างเสมอภาคและสนุกสนาน PUBG ได้กำหนดนโยบายซึ่งผู้ใช้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการเกม ผู้ใช้ที่เล่นเกมทุกคนจะปฎิบัติตามกติกาดังต่อไปนี้

1) ห้ามใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
หากท่านใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (เรียกร่วมกันกว่า “ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่ส่งเสริมการโกงเกมด้วยการใช้เมาส์แบบเฉพาะหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ) ท่านอาจถูกลงโทษอย่างร้ายแรง เช่น ถูกแบนจากเกมอย่างถาวรและถูกจำกัดการใช้งานเกมด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของท่าน หากท่านพัฒนา โฆษณา จำหน่ายหรือเผยแพร่โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมของท่านและอาจร้องขอให้หน่วยงานยุติธรรมดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงถูกลงโทษภายในเกม

2) ห้ามดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่น หน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น)
การดัดแปลงไคลเอนต์ของเกม (เช่น การเปลี่ยนแปลงไฟล์นามสกุล ini เป็นต้น)/ เซิร์ฟเวอร์ / ข้อมูล (เช่น หน่วยข้อมูลย่อย) เป็นการแทรกแซงการให้บริการเกมและละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

3) ห้ามใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดในเกม (bug และ glitch)

   • การใช้งานระบบในทางที่ผิด (เล็กน้อย)
    BP หรือไอเทมที่ได้รับจะถูกเรียกคืนจากผู้ใช้งานที่ทำการใช้ประโยชน์จากข้อผิดผลาด, ความผิดผลาดของระบบ และอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามความประสงค์ของผู้พัฒนาเกม และจะมีการลงโทษเช่นการเรียกคืนไอเทมต่าง ๆหรือการระงับบัญชีหากไม่สามารถเรียกคืนไอเทมหรือ BP ได้
   • การใช้งานระบบในทางที่ผิด (สำคัญ)
    จะมีการลงโทษกับผู้ใช้งานที่ได้ทำการใช้ประโยชน์จากข้อผิดผลาด, ความผิดผลาดของระบบ และอื่น ๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามความประสงค์ของผู้พัฒนาเกม

4) ห้ามทำการเหยียดหยามผู้อื่น (เช่น เหยียดเชื้อชาติหรือเพศ)
การกระทำที่ไม่เคารพหรือใช้วาจาหยาบคายต่อผู้อื่นเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ และอื่นๆ เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ กรุณาเล่นเกมด้วยความเป็นมิตรและเคารพผู้เล่นอื่น

5) ห้ามใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม

การใช้ชื่อไอดีที่หยาบคายหรือยั่วยุผู้อื่นในทางลบถือเป็นการละเมิดกติกาการใช้งานและบริษัทฯ อาจใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อผู้ใช้ที่ตั้งชื่อดังกล่าว

 • ชื่อไอดีลามกหรืออนาจาร
 • ชื่อไอดีซึ่งจงใจเลียนแบบ KRAFTON, หรือพนักงานของบริษัทดังกล่าว
 • ชื่อไอดีซึ่งเหยียดหยามผู้อื่น
 • ชื่อไอดีซึ่งอาจละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • ชื่อไอดีที่มีความละเอียดอ่อนหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งอื่นๆ นอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ หากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวอักษรบางตัวในชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสมหรือพยายามตั้งชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสมโดยนำอักษรตัวอื่นมาเติมหน้าหลังชื่อ ชื่อไอดีของท่านจะถูกเปลี่ยนทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ ท่านจะถูกมาตรการลงโทษ

6) ห้ามฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Team Kill)
การฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Team Kill) เป็นการแทรกแซงการเล่นเกมเป็นทีมตามปกติและผู้ที่กระทำการดังกล่าวอาจถูกลงโทษหากการ Team Kill เกิดขึ้นอย่างจงใจและบ่อยครั้ง

7) ห้ามตั้งทีม (teaming) (ห้ามตั้งทีมในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่รูปแบบของเกมกำหนดไว้)
การจงใจตั้งทีมระหว่างผู้เล่นหรือทีมอื่นๆ ในลักษณะที่นอกเหนือจากรูปแบบของเกมที่ PUBG ได้กำหนดไว้เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และอาจถูกลงโทษ

8) ห้ามแอบตาม (stalk) ผู้เล่นรายอื่นในการแข่งขัน
ผู้ใช้ที่แอบตามผู้เล่นรายอื่นเพื่อแทรกแซงการเล่นเกมตามปกติอาจถูกลงโทษ

9) ห้ามลงข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้ที่ลงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น (เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกหรือทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้) ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจถูกลงโทษ

10) ห้ามแทรกแซงผลการแข่งขัน
ผู้ใช้ที่แทรกแซงผลของเกมด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือโดยรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน สินค้า และ/หรือบริการหรือควบคุมหลายไอดีนอกจากจากไอดีของตนเองจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและผู้กระทำที่ถูกจับได้จะถูกลบไอเท็มที่ได้มาทั้งหมด

11) ห้ามขโมยหรือใช้บัญชีของผู้อื่น
ผู้เล่นที่ใช้บัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทำการคล้ายคลึงกันซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของผู้เล่นซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีจะถูกลงโทษ

12) การกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
ผู้เล่นที่กระทำการใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดในกติกาการใช้งานแต่ส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย PUBG หรือผู้เล่นคนอื่น อาจถูกตักเตือนหรือลงโทษเมื่อได้มีการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว

13) การใช้ประโยชน์จาก L-COIN อย่างไม่ถูกต้อง
จะมีการลงโทษหากมีการใช้บริการ L-COIN ในรูปแบบที่ผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง, เช่นการปลอมแปลงข้อมูล, เผยแผร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, ขโมย หรือการหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องกับระบบการจ่ายเงินด้วย L-COIN

14) การสวมรอยเป็นพนักงาน PUBG

จะมีการลงโทษกับผู้ใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นหรือการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นในการสวมรอยเป็นพนักงาน  PUBG

15) การใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาติและโปรแกรมต้องสงสัย

จะมีการลงโทษกับทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ IP ของผู้ใช้งานที่ถูกรายงานมากถึงจำนวนครั้งที่กำหนดในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละเซสชั่น

16) การเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จ

จะมีการลงโทษแก่ผู้เล่นที่สร้างความสับสนและตื่นตระหนกให้กับผู้เล่นคนอื่นบนช่องทางที่เป็นทางการหรือในชุมชนต่าง ๆ

17) AFK (อยู่ห่างจากคีย์บอร์ดเป็นระยะเวลานานในขณะเล่นหรือทิ้งการบังคับไว้เป็นระยะเวลานาน)

จะมีการลงโทษแก่ผู้เล่นที่อยู่ห่างจากคีย์บอร์ดเป็นระยะเวลานานในขณะที่เข้าเล่น เนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะสร้างความเสียเปรียบให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือทำให้ประสบการณ์การในการเล่นลดต่ำลง ผู้เล่นที่ทำการอยู่ห่างจากคีย์บอร์ดเพื่อรับ BP, SP หรือความคืบหน้าต่าง ๆจะถูกลงโทษด้วยการเรียกคืนไอเทมและความคืบหน้าใด ๆที่ได้รับไป

 

6. เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม

1) เกณฑ์การลงโทษเป็นระบบป้องกันเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสถาน
2) หากท่านไม่ปฎิบัติตามกติกาการใช้งาน ท่านอาจถูกจำกัดการใช้บริการโดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม
3) หากท่านกระทำการที่ไม่เหมาะสมเกินจำนวนครั้งที่กำหนดในตารางด้านล่าง ท่านจะถูกแบนไอดีถาวร
4) หากท่านฝ่าฝืนเกณฑ์การลงโทษตามที่กำหนดในตารางด้านล่าง และไอดีของท่านอยู่ใน 10 ลำดับแรกของผู้เล่นที่มีลำดับคะแนนสูงสุด ไอดีของท่านถูกลบออกจากรายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุดชั่วคราวหรือถาวร

[เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม]

 

เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทำครั้งที่ 1 ทำครั้งที่ 2 ทำครั้งที่ 3
ใช้งาน/พัฒนา/โฆษณา/แลกเปลี่ยน/จ่ายแจกโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต แบนไอดีถาวร
ดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่นหน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น) แบนไอดีถาวร
การใช้งานระบบในทางที่ผิด (เล็กน้อย) ระงับบัญชี 7 วัน, เรียกคืนไอเทมหรือ BP หรือทำการรีเซ็ตไอเทมในบัญชีทั้งหมด ระงับบัญชี 15 วัน, เรียกคืนไอเทมหรือ BP หรือทำการรีเซ็ตไอเทมในบัญชีทั้งหมด ระงับบัญชี 30 วัน, เรียกคืนไอเทมหรือ BP หรือทำการรีเซ็ตไอเทมในบัญชีทั้งหมด
การใช้งานระบบในทางที่ผิด (สำคัญ) ระงับบัญชีถาวร
กระทำการที่เหยียดผู้อื่น (เช่นการเหยียดเชื้อชาติหรือเพศ) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม (เช่นคำหยาบหรือ) แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
ใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม แบนไอดี 3 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดี 15 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดีถาวร และบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
ฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Teamkilling) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
ตั้งทีม (Teaming) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
เฝ้าติดตามและกระทำการก่อนกวนการเล่นของผู้เล่นอื่น แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น แบนไอดีถาวร
เฝ้าติดตาม แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
มีเจตนาเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้ว แบนไอดี 30 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดีถาวร
ใช้งานไอดีของผู้เล่นอื่น แบนไอดีถาวร
หาประโยชน์อย่างจาก L-COIN อย่างไม่ถูกต้อง แบนไอดีถาวร
การสวมรอยเป็นพนักงาน PUBG ระงับบัญชีถาวร
การใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาติและโปรแกรมต้องสงสัย ระงับบัญชี 1 วัน ระงับบัญชี 7 วัน ระงับบัญชีถาวร
การเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จ ระงับบัญชี 1 วัน ระงับบัญชี 7 วัน ระงับบัญชี 15 วัน
AFK (อยู่ห่างจากคีย์บอร์ดเป็นระยะเวลานานในขณะเล่นหรือทิ้งการบังคับไว้เป็นระยะเวลานาน) ระงับบัญชี 14 วันและทำการเรียกคืน BP, ไอเทมที่ได้รับ หรือของรางวัลประจำฤดูกาลและลบข้อมูลของตัวละครที่เกี่ยวข้อง ระงับบัญชี 30 วันและทำการเรียกคืน BP, ไอเทมที่ได้รับ หรือของรางวัลประจำฤดูกาลและลบข้อมูลของตัวละครที่เกี่ยวข้อง ระงับบัญชีถาวร

※ หากท่านทำพฤติกรรมที่บริษัทฯ ห้ามไว้เป็นประจำหรือความประพฤติของท่านเข้าข่ายถูกเกณฑ์การลงโทษข้างต้นตั้งแต่สองกระทงขึ้นไป ท่านอาจถูกลงโทษด้วยบทลงโทษที่หนักกว่าหรือถูกแบนไอดีอย่างถาวร
※ บริษัทฯ อาจจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เปิดโปรแกรมเกมหากพบว่ามีการกระทำไม่เหมาะสมจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางชนิดเพื่อรักษาบรรยากาศความเสมอภาคในการเล่นเกม

5) การใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ที่ไม่ร้ายแรง ได้แก่ การกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยแก่ผู้เล่นคนอื่น (เช่น โจมตีผู้เล่นคนอื่นจากพื้นที่ในเกมที่ผู้เล่นทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้)
6) การใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ที่ร้ายแรง ได้แก่ การกระทำที่ทำให้ได้รับคะแนน BP หรือไอเท็มจากการใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ในระบบ

7. นโยบายชดใช้ความเสียหาย

บริษัทฯ ไม่สามารถชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดการจากการไม่ปฎิบัติตามกติกาการใช้งาน การแจ้งเตือนในเกม การแจ้งเตือนในโฮมเพจ นโยบาย และอื่น ๆ

8. นโยบายเกี่ยวกับรหัสไอเทมและรหัสของรางวัล (“รหัส”) ต่าง ๆ

1) PUBG อาจจะทำการส่งรหัสที่ผู้เล่นสามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นสกินแบบต่าง ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ ชุด, อาวุธ, และเนื้อหาอื่น ๆในเกม (เรียกรวมว่า, “เนื้อหา”) ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินผ่านบริษัท หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ข้อตกลงตามสัญญากับบริษัท PUBG โดย “รหัสฟรี” หมายถึงรหัสที่ PUBG ได้มอบให้กับผู้ใช้โดยไม่มีการใช้จ่ายใด ๆ, สำหรับใช้ในการโปรโมทและการตลาด หากผู้ใช้ได้รับรหัสจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขัน ก็ให้ถือว่ารหัสที่ผู้เล่นได้รับไปเป็นรหัสฟรี

2) PUBG จะสามารถมอบรหัสที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นสกินต่าง ๆ ทั้งชุด อาวุธและเนื้อหาอื่นๆในเกมได้ ทั้งในแบบฟรีและแบบเสียเงิน

3) ผู้ใช้จะสามารถทำการแลกเปลี่ยนรหัสด้วยบัญชีของพวกเขาเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้ทำการขายหรือแลกเปลี่ยนรหัสไม่ว่าในกรณีใด ๆก็ตาม

4) รหัสแต่ละชุดจะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น, เมื่อผู้ใช้ได้ทำการแลกปลี่ยนหรือใช้งานรหัสใด ๆ ไปแล้ว, จะไม่สามารถคืน/เปลี่ยน หรือใช้รหัสนั้น ๆ ซ้ำได้อีก

5) รหัสฟรีจะมีอายุการใช้งาน 3 เดือนหลังจากรหัสถูกสร้างขึ้น, และผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานรหัสนั้นได้หากรหัสชุดนั้นได้หมดอายุไปแล้ว

6) รหัสแบบเสียเงินจะมีอายุ 5 ปีหลังจากถูกสร้างขึ้น, และผู้เล่นจะไม่สามารถใช้งานรหัสนั้นได้หากรหัสนั้นหมดอายุไปแล้ว แต่, หากรหัสหมดอายุภายใน 5 ปีนับจากวันที่สร้างขึ้น, ผู้ใช้สามารถขอให้ PUBG เพิ่มระยะเวลาของรหัสนั้นได้สูงสุด 5 ปีนับจากวันที่รหัสถูกสร้างขึ้น ผู้เล่นจะไม่สามารถขอเพิ่มระยะเวลาของรหัสฟรีได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

7) PUBG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้และบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง จากการนำรหัสไปขาย/แลกเปลี่ยน ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น

8) รหัสที่ถูกซื้อผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ/ข้อกำหนดของบริษัทนั้นๆ และการติดต่อใด ๆ ที่เกี่ยวกับรหัสนั้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ คำถาม
, การขอคืนเงิน และเรื่องอื่น ๆ) จะกระทำโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ขายรหัสดังเกล่า

9. นโยบายเกี่ยวกับ L-COIN

“L-COIN” หมายถึงสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้ซื้อเนื้อหาแบบต้องจ่ายเงินจากในเกม และจำแนกตามรูปแบบที่ L-COIN ที่ผู้เล่นได้รับมา, L-COIN สามารถแบ่งออกเป็น “L-COIN แบบจ่ายเงิน”, ที่จะต้องทำการแลกเปลี่ยนมาด้วยการใช้เงินจริง และ “L-COIN แบบฟรี”, ที่ได้รับจากกิจกรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นเงินจริง ไอเทมทั้งแบบฟรีและจ่ายเงินนั้นเป็นไอเทมดิจิตอล (เช่นสกินในเกม) ที่บริษัทมอบให้, ซึ่งผู้ใช้จะสามารถใช้ได้ในตัวเกม โดยไอเทมแบบเสียเงินจะสามารถได้รับจากการใช้ “L-COIN” ซื้อสินค้าในเกม

1) การซื้อ L-COIN

 • มีเพียงผู้ใช้ของ PUBG Lite ที่จะสามารถซื้อและใช้งาน L-COIN ในการซื้อเนื้อหาต่าง ๆได้
  • “การซื้อ L-COIN” หมายถึงการซื้อ L-COIN ด้วยการใช้วิธีชำระเงินที่ผู้เล่นเลือกจากตัวเลือกที่บริษัทได้กำหนดไว้
 • การซื้อ L-COIN สามารถทำได้ด้วยการชำระเงินผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้, รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เครดิตการ์ด, ชำระผ่านผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ, และอื่น ๆ แต่, หากผู้ใช้เลือกใช้งานระบบชำระของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะต้องทำตามข้อกำหนดของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ซื้อ L-COIN ผ่านช่องทางของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เราจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานของบริษัทนั้น ๆ แล้ว
 • ผู้ใช้สามารถซื้อ L-COIN ตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ และช่องทางชำระของบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการจำกัดจำนวนที่สามารถซื้อได้สูงสุดไว้ตามข้อกำหนดของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละประเทศที่บริษัทที่เกี่ยวข้องเปิดทำการอยู่
 • บริษัทมีสิทธิ์ขาดในการที่จะเพิ่มหรือยกเลิกช่องทางชำระเงินใด ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2) การใช้ L-COIN และการคืนของ

 • L-COIN ใช้ในการซื้อเนื้อหาแบบเสียเงิน, และผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ L-COIN ของตัวเองได้จากหน้าต่างประวัติการซื้อขายบน launcher ของเกม
 • หาก L-COIN หรือเนื้อหาแบบจ่ายเงินหรือแบบฟรีได้รับความเสียหาย ที่เกิดจากความตั้งใจของบริษัทหรือจากผลจากการละเลย, บริษัทจะทำการฟื้นฟูความเสียหายด้วย L-COIN หรือการคืนของ/เนื้อหาในเกม

3) L-COIN Deletion

 • หากผู้ใช้ไม่ได้ทำการใช้งานหรือซื้อ L-COIN เพิ่มในระยะเวลา 5 ปีนับจากครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบเกม, L-COIN ที่ผู้ใช้มีอยู่จะถูกลบโดยอัตโนมัติ ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้เล่นทราบ 30 วันล่วงหน้าก่อนที่ L-COIN จะถูกลบไป, และ L-COIN ที่ไม่ได้ถูกใช้จะถูกลบไปเมื่อเวลาผ่านไป 30 วันหลังจากที่มีการส่งการแจ้งเตือนไปที่ผู้เล่น
 • L-COIN แบบฟรีที่ผู้ใช้ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ จะไม่ถูกรวมอยู่ในข้อบังคับที่ 1 และ L-COIN แบบฟรีจะสามารถถูกลบออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่ที่บริษัทเห็นสมควร

4) การคืน L-COIN

 • การคืน L-COIN หมายถึงการยกเลิกการซื้อ L-COIN และยกเลิกการใช้ L-COIN ซื้อเนื้อหา
  • การยกเลิกการซื้อ L-COIN” หมายถึงการยกเลิกคำสั่งซื้อ L-COIN
  • การยกเลิกการใช้ L-COIN ในการซื้อเนื้อหา” หมายถึงการยกเลิกคำสั่งซื้อเนื้อหาแบบเสียเงินด้วย L-COIN แบบฟรีหรือเสียเงิน
 • L-COIN และ/หรือเนื้อหา จะถูกถอนกลับคืนจากผู้เล่น เมื่อผู้เล่นทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • ผู้เล่นสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 14 วันหลังจากการซื้อ L-COIN หรือนับจากวันที่ L-COIN ที่ได้รับสามารถใช้งานได้ (แล้วแต่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นหลังที่สุด)\
 • หากผู้เล่นกระทำการใด ตามที่กำหนดไว้ดังต่อนี้ ผู้เล่นจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อตามหัวข้อที่ 1 และ/หรือ 2 ได้
  • ได้มีการใช้ L-COIN ส่วนหนึ่งที่ได้รับไปแล้ว
  • ได้ใช้สิทธิ์ที่ได้รับส่วนหนึ่งด้วย L-COIN ที่ได้รับไปแล้ว\
  • ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่ระบุไว้
 • ผู้ใช้สามารถร้องขอทำการคืนเงินได้จากทาง Customer Support ของบริษัท (PUBG.COM LITE.PUBG.COM).
 • บริษัทอาจจะไม่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อให้ตามที่ได้ระบุไว้ด้านบนหากบริษัทได้ตัดสินว่าผู้ใช้ไม่ได้ทำการกฎหมาย,ข้อกำหนด หรือนโยบายที่บริษัทได้ตั้งไว้

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 

วันที่มีผลบังคับใช้: 2 ธันวาคม 2020