กติกาการใช้งาน PUBG LITE 

1. กติกาทั่วไป

กติกาการใช้งานฉบับนี้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับเรื่องทั่วๆ ไปที่ผู้ใช้และบริษัทฯ จะต้องปฎิบัติตามเกี่ยวกับการบริการ PUBG LITE (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “เกม”) ซึ่งให้บริการโดย PUBG CORPORATION (“PUBG”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้และการให้บริการเกม เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดในกติกาการใช้งานฉบับนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (Terms of Use) และกฎหมายของแต่ละประเทศ

2. การเปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งาน

หาก PUBG เปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการเกม PUBG จะประกาศวันที่บังคับใช้ เนื้อหาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางโฮมเพจของ PUBG LITE (www.lite.pubg.com) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญหรือส่งผลเสียต่อท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาใหม่หลังจากวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด PUBG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ทราบถึงกติกาที่เปลี่ยนแปลงนั้น

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของ PUBG

1) PUBG จะพยายามกำจัดการกระทำไม่เหมาะสมใดๆ ที่อยู่ภายใต้กติกาการใช้ฉบับนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
2) PUBG จะไม่ถามถึงพาสเวิร์ดของท่าน และ PUBG มุ่งมั่นป้องกันและจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานยุติธรรมได้ร้องขอโดยวิธีการตามกฎหมายให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล PUBG อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานราชการดังกล่าวได้
3) PUBG จะรับคำติชมเรื่องบั๊ก (bug) หรือข้อผิดพลาด (error) ทุกประเภทผ่านทางศูนย์ให้บริการลูกค้าของ PUBG และคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการของ PUBG และ PUBG จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบและแก้ไขบั๊กและข้อผิดพลาด
4) PUBG จะไม่แทรกแซงหรือเข้าร่วมกิจกรรมและความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือ ภายในของผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวกับการบริการเกม
5)PUBG อาจจำกัดการให้บริการเกมทั้งหมดหรือบางส่วน หาก PUBG เห็นว่าเกิดสถานการณ์ผิดปกติและไม่สามารถคาดหมายได้ซึ่งอาจขัดขวางการเล่นเกม
6) หากท่านหรือผู้ใช้รายอื่นๆ ขัดขวางหรือกระทำการซึ่งส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย PUBG หรือละเมิดกติกาการใช้งาน PUBG จะจำกัดการใช้งานของผู้ใช้ตาม “เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม” ซึ่งกำหนดในกติกาการใช้งาน

4) ความรับผิดชอบและสิทธิของผู้ใช้

1) ท่านจะทำความเข้าใจและปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ PUBG
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใดๆ ในข้อมูลในเกมที่ท่านได้สร้างขึ้นขณะใช้บริการเกม (เช่น ตัวละคร ไอเท็ม เงินที่ใช้ในเกม เป็นต้น) และท่านมีสิทธิใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเกมเท่านั้น
3) หากท่านได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากการให้บริการเกม ท่านสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์หรือคัดค้านต่อ PUBG ผ่านช่องทางและวิธีการที่ถูกต้อง หากท่านได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากผู้ใช้รายอื่น ท่านมีสิทธิแจ้งและร้องขอให้ผู้ใช้รายอื่นปฎิบัติตามกติกาการใช้งานได้
4) ท่านจะรับทราบข้อมูลที่ PUBG ได้ประกาศอย่างเป็นทางการและ PUGB จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ทราบประกาศดังกล่าว
5) ห้ามแสวงกำไรจากการใช้บริการเกมซึ่ง PUBG ยังไม่ได้อนุญาตล่วงหน้า
6) ห้ามไม่ให้ใช้ รวมถึง คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล ตีพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการบริการเกมหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก PUBG
7) ท่านอาจต้องรับผิดจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จใดๆ ซึ่งไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก PUBG ซึ่งอาจสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้รายอื่น
8) ท่านจะแจ้งให้ PUBG ทราบหากเกิดข้อบกพร่อง (glitch) ใดๆ ในเกม (เช่น บั๊ก ความผิดพลาดของระบบ โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น) และท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่อง และ/หรือ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้รายอื่นทราบ หากท่านเห็นความผิดพลาดใดๆ ในเกมและไม่ได้แจ้งให้ PUBG ทราบและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้รายอื่น ท่านอาจถูกจำกัดการใช้งานเกมตามกติกาการใช้งานและถือเป็นการจงใจกระทำการที่ไม่เหมาะสม
9) ท่านสามารถสอบถามปัญหา ชี้แนะ และเสนอข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเกมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าhttps://litesupport.pubg.com
 • บริษัทฯ จะตอบคำถาม คำติชม ข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นที่ท่านได้ส่งให้บริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตอบคำถามท่านล่าช้าเนื่องจากปริมาณงานของบริษัทฯ

5) นโยบายเรื่องการกระทำที่ไม่เหมาะสม

เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเล่นเกมได้อย่างเสมอภาคและสนุกสนาน PUBG ได้กำหนดนโยบายซึ่งผู้ใช้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการเกม ผู้ใช้ที่เล่นเกมทุกคนจะปฎิบัติตามกติกาดังต่อไปนี้

1) ห้ามใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
หากท่านใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (เรียกร่วมกันกว่า “ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่ส่งเสริมการโกงเกมด้วยการใช้เมาส์แบบเฉพาะหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ) ท่านอาจถูกลงโทษอย่างร้ายแรง เช่น ถูกแบนจากเกมอย่างถาวรและถูกจำกัดการใช้งานเกมด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของท่าน หากท่านพัฒนา โฆษณา จำหน่ายหรือเผยแพร่โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมของท่านและอาจร้องขอให้หน่วยงานยุติธรรมดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงถูกลงโทษภายในเกม

2) ห้ามดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่น หน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น)
การดัดแปลงไคลเอนต์ของเกม (เช่น การเปลี่ยนแปลงไฟล์นามสกุล ini เป็นต้น)/ เซิร์ฟเวอร์ / ข้อมูล (เช่น หน่วยข้อมูลย่อย) เป็นการแทรกแซงการให้บริการเกมและละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

3) ห้ามใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดในเกม (bug และ glitch)
ผู้ใช้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดหรือบั๊กที่พบในระหว่างการเล่นเกมจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและบริษัทฯ จะดำเนินการต่อผู้เล่นที่ใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องดังกล่าวตามวิธีการของบริษัทฯ โดยคะแนน BP และไอเท็มใดๆ ที่ได้รับมาจะถูกลบออก

4) ห้ามทำการเหยียดหยามผู้อื่น (เช่น เหยียดเชื้อชาติหรือเพศ)
การกระทำที่ไม่เคารพหรือใช้วาจาหยาบคายต่อผู้อื่นเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ และอื่นๆ เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ กรุณาเล่นเกมด้วยความเป็นมิตรและเคารพผู้เล่นอื่น

5) ห้ามใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม
การใช้ชื่อไอดีที่หยาบคายหรือยั่วยุผู้อื่นในทางลบถือเป็นการละเมิดกติกาการใช้งานและบริษัทฯ อาจใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อผู้ใช้ที่ตั้งชื่อดังกล่าว

 • ชื่อไอดีลามกหรืออนาจาร
 • ชื่อไอดีซึ่งจงใจเลียนแบบ PUBG Corp, Bluehole หรือพนักงานของบริษัทดังกล่าว
 • ชื่อไอดีซึ่งเหยียดหยามผู้อื่น
 • ชื่อไอดีซึ่งอาจละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • ชื่อไอดีที่มีความละเอียดอ่อนหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งอื่นๆ นอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ หากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวอักษรบางตัวในชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสมหรือพยายามตั้งชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสมโดยนำอักษรตัวอื่นมาเติมหน้าหลังชื่อ ชื่อไอดีของท่านจะถูกเปลี่ยนทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ ท่านจะถูกมาตรการลงโทษ

6) ห้ามฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Team Kill)
การฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Team Kill) เป็นการแทรกแซงการเล่นเกมเป็นทีมตามปกติและผู้ที่กระทำการดังกล่าวอาจถูกลงโทษหากการ Team Kill เกิดขึ้นอย่างจงใจและบ่อยครั้ง

7) ห้ามตั้งทีม (teaming) (ห้ามตั้งทีมในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่รูปแบบของเกมกำหนดไว้)
การจงใจตั้งทีมระหว่างผู้เล่นหรือทีมอื่นๆ ในลักษณะที่นอกเหนือจากรูปแบบของเกมที่ PUBG ได้กำหนดไว้เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และอาจถูกลงโทษ

8) ห้ามแอบตาม (stalk) ผู้เล่นรายอื่นในการแข่งขัน
ผู้ใช้ที่แอบตามผู้เล่นรายอื่นเพื่อแทรกแซงการเล่นเกมตามปกติอาจถูกลงโทษ

9) ห้ามลงข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้ที่ลงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น (เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกหรือทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้) ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจถูกลงโทษ

10) ห้ามแทรกแซงผลการแข่งขัน
ผู้ใช้ที่แทรกแซงผลของเกมด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือโดยรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน สินค้า และ/หรือบริการหรือควบคุมหลายไอดีนอกจากจากไอดีของตนเองจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและผู้กระทำที่ถูกจับได้จะถูกลบไอเท็มที่ได้มาทั้งหมด

11) ห้ามขโมยหรือใช้บัญชีของผู้อื่น
ผู้เล่นที่ใช้บัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทำการคล้ายคลึงกันซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของผู้เล่นซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีจะถูกลงโทษ

12) การกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
ผู้เล่นที่กระทำการใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดในกติกาการใช้งานแต่ส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย PUBG หรือผู้เล่นคนอื่น อาจถูกตักเตือนหรือลงโทษเมื่อได้มีการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว

13) การใช้ประโยชน์จาก L-COIN อย่างไม่ถูกต้อง
จะมีการลงโทษหากมีการใช้บริการ L-COIN ในรูปแบบที่ผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง, เช่นการปลอมแปลงข้อมูล, เผยแผร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, ขโมย หรือการหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องกับระบบการจ่ายเงินด้วย L-COIN

6. เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม

1) เกณฑ์การลงโทษเป็นระบบป้องกันเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสถาน
2) หากท่านไม่ปฎิบัติตามกติกาการใช้งาน ท่านอาจถูกจำกัดการใช้บริการโดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม
3) หากท่านกระทำการที่ไม่เหมาะสมเกินจำนวนครั้งที่กำหนดในตารางด้านล่าง ท่านจะถูกแบนไอดีถาวร
4) หากท่านฝ่าฝืนเกณฑ์การลงโทษตามที่กำหนดในตารางด้านล่าง และไอดีของท่านอยู่ใน 10 ลำดับแรกของผู้เล่นที่มีลำดับคะแนนสูงสุด ไอดีของท่านถูกลบออกจากรายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุดชั่วคราวหรือถาวร

[เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม]

 

เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทำครั้งที่ 1 ทำครั้งที่ 2 ทำครั้งที่ 3
ใช้งาน/พัฒนา/โฆษณา/แลกเปลี่ยน/จ่ายแจกโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต แบนไอดีถาวร
ดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่นหน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น) แบนไอดีถาวร
ใช้ประโยชน์จาก Bug และ Glitch (เล็กน้อย) แบนไอดี 3 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดี 7 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดี 15 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ใช้ประโยชน์จาก Bug และ Glitch (สำคัญ) แบนไอดี 30 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดีถาวร
กระทำการที่เหยียดผู้อื่น (เช่นการเหยียดเชื้อชาติหรือเพศ) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม (เช่นคำหยาบหรือ) แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
ใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม แบนไอดี 3 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดี 15 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดีถาวร และบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
ฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Teamkilling) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
ตั้งทีม (Teaming) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
เฝ้าติดตามและกระทำการก่อนกวนการเล่นของผู้เล่นอื่น แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น แบนไอดีถาวร
เฝ้าติดตาม แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
มีเจตนาเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้ว แบนไอดี 30 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดีถาวร
ใช้งานไอดีของผู้เล่นอื่น แบนไอดีถาวร
หาประโยชน์อย่างจาก L-COIN อย่างไม่ถูกต้อง แบนไอดีถาวร

※ หากท่านทำพฤติกรรมที่บริษัทฯ ห้ามไว้เป็นประจำหรือความประพฤติของท่านเข้าข่ายถูกเกณฑ์การลงโทษข้างต้นตั้งแต่สองกระทงขึ้นไป ท่านอาจถูกลงโทษด้วยบทลงโทษที่หนักกว่าหรือถูกแบนไอดีอย่างถาวร
※ บริษัทฯ อาจจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เปิดโปรแกรมเกมหากพบว่ามีการกระทำไม่เหมาะสมจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางชนิดเพื่อรักษาบรรยากาศความเสมอภาคในการเล่นเกม

5) การใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ที่ไม่ร้ายแรง ได้แก่ การกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยแก่ผู้เล่นคนอื่น (เช่น โจมตีผู้เล่นคนอื่นจากพื้นที่ในเกมที่ผู้เล่นทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้)
6) การใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ที่ร้ายแรง ได้แก่ การกระทำที่ทำให้ได้รับคะแนน BP หรือไอเท็มจากการใช้ประโยชน์จาก bug หรือ glitch ในระบบ

7. นโยบายชดใช้ความเสียหาย

บริษัทฯ ไม่สามารถชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดการจากการไม่ปฎิบัติตามกติกาการใช้งาน การแจ้งเตือนในเกม การแจ้งเตือนในโฮมเพจ นโยบาย และอื่น ๆ

8. นโยบายเกี่ยวกับรหัสไอเทมและรหัสของรางวัล (“รหัส”) ต่าง ๆ

1) PUBG อาจจะทำการส่งรหัสที่ผู้เล่นสามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นสกินแบบต่าง ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ ชุด, อาวุธ, และเนื้อหาอื่น ๆในเกม (เรียกรวมว่า, “เนื้อหา”) ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินผ่านบริษัท หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ข้อตกลงตามสัญญากับบริษัท PUBG โดย “รหัสฟรี” หมายถึงรหัสที่ PUBG ได้มอบให้กับผู้ใช้โดยไม่มีการใช้จ่ายใด ๆ, สำหรับใช้ในการโปรโมทและการตลาด หากผู้ใช้ได้รับรหัสจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขัน ก็ให้ถือว่ารหัสที่ผู้เล่นได้รับไปเป็นรหัสฟรี

2) PUBG จะสามารถมอบรหัสที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นสกินต่าง ๆ ทั้งชุด อาวุธและเนื้อหาอื่นๆในเกมได้ ทั้งในแบบฟรีและแบบเสียเงิน

3) ผู้ใช้จะสามารถทำการแลกเปลี่ยนรหัสด้วยบัญชีของพวกเขาเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้ทำการขายหรือแลกเปลี่ยนรหัสไม่ว่าในกรณีใด ๆก็ตาม

4) รหัสแต่ละชุดจะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น, เมื่อผู้ใช้ได้ทำการแลกปลี่ยนหรือใช้งานรหัสใด ๆ ไปแล้ว, จะไม่สามารถคืน/เปลี่ยน หรือใช้รหัสนั้น ๆ ซ้ำได้อีก

5) รหัสฟรีจะมีอายุการใช้งาน 3 เดือนหลังจากรหัสถูกสร้างขึ้น, และผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานรหัสนั้นได้หากรหัสชุดนั้นได้หมดอายุไปแล้ว

6) รหัสแบบเสียเงินจะมีอายุ 5 ปีหลังจากถูกสร้างขึ้น, และผู้เล่นจะไม่สามารถใช้งานรหัสนั้นได้หากรหัสนั้นหมดอายุไปแล้ว แต่, หากรหัสหมดอายุภายใน 5 ปีนับจากวันที่สร้างขึ้น, ผู้ใช้สามารถขอให้ PUBG เพิ่มระยะเวลาของรหัสนั้นได้สูงสุด 5 ปีนับจากวันที่รหัสถูกสร้างขึ้น ผู้เล่นจะไม่สามารถขอเพิ่มระยะเวลาของรหัสฟรีได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

7) PUBG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้และบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง จากการนำรหัสไปขาย/แลกเปลี่ยน ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น

8) รหัสที่ถูกซื้อผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ/ข้อกำหนดของบริษัทนั้นๆ และการติดต่อใด ๆ ที่เกี่ยวกับรหัสนั้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ คำถาม
, การขอคืนเงิน และเรื่องอื่น ๆ) จะกระทำโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ขายรหัสดังเกล่า

9. นโยบายเกี่ยวกับ L-COIN

“L-COIN” หมายถึงสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้ซื้อเนื้อหาแบบต้องจ่ายเงินจากในเกม และจำแนกตามรูปแบบที่ L-COIN ที่ผู้เล่นได้รับมา, L-COIN สามารถแบ่งออกเป็น “L-COIN แบบจ่ายเงิน”, ที่จะต้องทำการแลกเปลี่ยนมาด้วยการใช้เงินจริง และ “L-COIN แบบฟรี”, ที่ได้รับจากกิจกรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นเงินจริง ไอเทมทั้งแบบฟรีและจ่ายเงินนั้นเป็นไอเทมดิจิตอล (เช่นสกินในเกม) ที่บริษัทมอบให้, ซึ่งผู้ใช้จะสามารถใช้ได้ในตัวเกม โดยไอเทมแบบเสียเงินจะสามารถได้รับจากการใช้ “L-COIN” ซื้อสินค้าในเกม

1) การซื้อ L-COIN

 • มีเพียงผู้ใช้ของ PUBG Lite ที่จะสามารถซื้อและใช้งาน L-COIN ในการซื้อเนื้อหาต่าง ๆได้
  • “การซื้อ L-COIN” หมายถึงการซื้อ L-COIN ด้วยการใช้วิธีชำระเงินที่ผู้เล่นเลือกจากตัวเลือกที่บริษัทได้กำหนดไว้
 • การซื้อ L-COIN สามารถทำได้ด้วยการชำระเงินผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้, รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เครดิตการ์ด, ชำระผ่านผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ, และอื่น ๆ แต่, หากผู้ใช้เลือกใช้งานระบบชำระของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะต้องทำตามข้อกำหนดของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ซื้อ L-COIN ผ่านช่องทางของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เราจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานของบริษัทนั้น ๆ แล้ว
 • ผู้ใช้สามารถซื้อ L-COIN ตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ และช่องทางชำระของบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการจำกัดจำนวนที่สามารถซื้อได้สูงสุดไว้ตามข้อกำหนดของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละประเทศที่บริษัทที่เกี่ยวข้องเปิดทำการอยู่
 • บริษัทมีสิทธิ์ขาดในการที่จะเพิ่มหรือยกเลิกช่องทางชำระเงินใด ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2) การใช้ L-COIN และการคืนของ

 • L-COIN ใช้ในการซื้อเนื้อหาแบบเสียเงิน, และผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ L-COIN ของตัวเองได้จากหน้าต่างประวัติการซื้อขายบน launcher ของเกม
 • หาก L-COIN หรือเนื้อหาแบบจ่ายเงินหรือแบบฟรีได้รับความเสียหาย ที่เกิดจากความตั้งใจของบริษัทหรือจากผลจากการละเลย, บริษัทจะทำการฟื้นฟูความเสียหายด้วย L-COIN หรือการคืนของ/เนื้อหาในเกม

3) L-COIN Deletion

 • หากผู้ใช้ไม่ได้ทำการใช้งานหรือซื้อ L-COIN เพิ่มในระยะเวลา 5 ปีนับจากครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบเกม, L-COIN ที่ผู้ใช้มีอยู่จะถูกลบโดยอัตโนมัติ ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้เล่นทราบ 30 วันล่วงหน้าก่อนที่ L-COIN จะถูกลบไป, และ L-COIN ที่ไม่ได้ถูกใช้จะถูกลบไปเมื่อเวลาผ่านไป 30 วันหลังจากที่มีการส่งการแจ้งเตือนไปที่ผู้เล่น
 • L-COIN แบบฟรีที่ผู้ใช้ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ จะไม่ถูกรวมอยู่ในข้อบังคับที่ 1 และ L-COIN แบบฟรีจะสามารถถูกลบออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่ที่บริษัทเห็นสมควร

4) การคืน L-COIN

 • การคืน L-COIN หมายถึงการยกเลิกการซื้อ L-COIN และยกเลิกการใช้ L-COIN ซื้อเนื้อหา
  • “การยกเลิกการซื้อ L-COIN” หมายถึงการยกเลิกคำสั่งซื้อ L-COIN
  • “การยกเลิกการใช้ L-COIN ในการซื้อเนื้อหา” หมายถึงการยกเลิกคำสั่งซื้อเนื้อหาแบบเสียเงินด้วย L-COIN แบบฟรีหรือเสียเงิน
 • L-COIN และ/หรือเนื้อหา จะถูกถอนกลับคืนจากผู้เล่น เมื่อผู้เล่นทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • ผู้เล่นสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 14 วันหลังจากการซื้อ L-COIN หรือนับจากวันที่ L-COIN ที่ได้รับสามารถใช้งานได้ (แล้วแต่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นหลังที่สุด)
 • หากผู้เล่นกระทำการใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ดังต่อนี้ ผู้เล่นจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อตามหัวข้อที่ 1 และ/หรือ 2 ได้
  • ได้มีการใช้ L-COIN ส่วนหนึ่งที่ได้รับไปแล้ว
  • ได้ใช้สิทธิ์ที่ได้รับส่วนหนึ่งด้วย L-COIN ที่ได้รับไปแล้ว
  • ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่ระบุไว้
 • ผู้ใช้สามารถร้องขอทำการคืนเงินได้จากทาง Customer Support ของบริษัท (LITE.PUBG.COM).
 • บริษัทอาจจะไม่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อให้ตามที่ได้ระบุไว้ด้านบนหากบริษัทได้ตัดสินว่าผู้ใช้ไม่ได้ทำการกฎหมาย,ข้อกำหนด หรือนโยบายที่บริษัทได้ตั้งไว้

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

วันที่มีผลบังคับใช้: 8 สิงหาคม 2019