งื่อนไขการให้บริการ PUBG LITE

วันที่มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2562

PUBG LITE (“เกม”) หมายถึง ซอฟต์แวร์เกม รวมถึงวิดีโอเกมนี้ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับโหมดออนไลน์ของวิดีโอเกม (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโหมดออนไลน์นั้นๆ) เอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือ เอกสารออนไลน์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และสำเนาของซอฟต์แวร์และเอกสารดังกล่าวทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งพัฒนาโดยบริษัท PUBG CORPORATION (“บริษัทฯ”) โดยที่ PUBG CORPORATION เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Krafton, Inc. ตั้งอยู่ที่  6,7,8F Majestar City Tower 1, 12, Seocho-Daero 38-Gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเกม เว็บไซต์คอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการ (https://lite.pubg.com/) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเกม (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) “ผู้ใช้” หมายถึงบุคคลที่ตกลงและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้ (“เงื่อนไขการให้บริการ”) การที่ท่านใช้บริการถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการแล้ว

หากท่านยอมรับเงื่อนไขการให้บริการตามข้อตกลงนี้ ให้เลือก “ยอมรับ” เพื่อติดตั้งเกมและเพื่อแสดงการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเกมทั้งหมดนี้ของท่าน

หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการตามข้อตกลงนี้ ให้เลือก “ไม่ยอมรับ” และบริษัทฯจะไม่ให้สิทธิใช้งานเกม(ตามที่ระบุด้านล่าง)แก่ท่าน

1. การจำกัดการให้สิทธิใช้งาน

บริษัทฯ ขอมอบสิทธิและอนุญาตให้ท่านติดตั้งใช้งานเกมโดยจำกัดเพียงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลแบบไม่ผูกขาด (non-exclusive) และท่านไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวได้ โดยให้จำนวนหนึ่ง (1) สำเนาเกมสำหรับติดตั้งบนเครื่องเกมคอนโซลหนึ่ง (1) เครื่อง ในเวลาใดก็ตาม และเพื่อใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น (การให้สิทธิใช้งาน) บริษัทฯ รวมถึง ผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้มีการให้สิทธิใช้งานเป็นการเฉพาะภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิใช้งานเกมแก่ท่านเท่านั้น ไม่ได้เป็นการขาย และการให้สิทธิใช้งานนี้ไม่ได้เป็นการให้กรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของของเกมแก่ท่าน รวมทั้งไม่ควรตีความว่าเป็นการขายหรือโอนทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดในเกม

 

2. ข้อห้ามในการใช้งาน

บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ท่านจะไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ หากท่านละเมิดกฎเกณฑ์ข้อตกลงฉบับนี้บริษัทฯ อาจระงับการให้บริการชั่วคราวหรือถาวรตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้

ท่านจะใช้เกมและบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในลักษณะที่สอดคล้องกับการให้สิทธิใช้งานเท่านั้นและท่านต้องไม่

ใช้ แสวงประโยชน์ โฆษณา หรือหาประโยชน์ในลักษณะใดก็ตามในเกมหรือส่วนใดๆ ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งานที่เกมเซนเตอร์ซึ่งให้บริการเครื่องเกมคอนโซล หรือสถานที่อื่น ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

 • ใช้ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เกมบนเครื่องเกมคอนโซล อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (PDA) มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยไม่ได้รับสิทธิให้ใช้เกมเพิ่มเติมแยกต่างหากจากบริษัทฯ
 • ใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เกมในเครือข่าย (network) การจัดให้มีผู้เล่นหลายราย หรือจัดให้เข้าถึงระบบจากระยะไกล (remote access) รวมถึงการใช้งานออนไลน์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ทำสำเนาเกมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเกม แต่ท่านสามารถทำสำเนาเกมหนึ่ง (1) สำเนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลหรือจัดประเภท (backup or archival) หรือทำสำเนาสิ่งที่มาพร้อมกับเกมเพื่อสำรองข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงพาณิชย์และใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
 • ขาย ให้เช่า ให้สิทธิการใช้ แจกจ่าย อัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ หรือโอนส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมนี้ หรือทำสำเนาใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจโอนสิทธิและภาระผูกพันของท่านภายใต้สิทธิการใช้นี้ให้กับบุคคลอื่นอย่างถาวรเพื่อการใช้งานที่มิใช่ในเชิงพาณิชย์โดยส่งมอบวัตถุที่บรรจุเกมต้นฉบับซึ่งสามารถจับต้องได้ (เช่นซีดีรอมหรือดีวีดีที่ท่านซื้อ) รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต้นฉบับและคู่มือทั้งหมด หรือเอกสารอื่นที่แจกจ่ายมากับเกมแก่ผู้รับ อย่างไรก็ตาม ท่านจะลบสำเนาและการติดตั้งเกมทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองหรือภายใต้การควบคุมของท่านอย่างถาวรและผู้รับยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ ภาษี ค่าธรรมเนียม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การเรียกเก็บเงิน และการถูกประเมินภาษีของผลที่อาจเกิดจากการโอนสิทธิดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 • กระทำวิศวกรรมย้อนกลับถอดซอร์สโค้ด ปรับเปลี่ยนโปรแกรม  ถอดคอมไพล์ แยกชิ้นส่วน หรือสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของเกมทั้งหมดหรือบางส่วน (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตโดยชัดแจ้ง ซึ่งในกรณีนี้การดัดแปลง การปรับปรุง ฯลฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยจะถือว่าท่านได้มอบลิขสิทธิ์และธรรมสิทธิ์ (moral right) ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และ / หรือผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการสร้างสรรค์ทุกกรณี)
 • ลบ ระงับการใช้งาน หรือหลีกเลี่ยงระบบการป้องกันความปลอดภัยใดๆ หรือมาตรการทางเทคนิคใดๆ ที่ควบคุมการเข้าถึงเกม
 • ลบ แก้ไขปรับเปลี่ยน ขีดฆ่า หรือหลีกเลี่ยงประกาศ หรือคำกำกับใดๆ ที่มีอยู่ในหรือภายในเกม
 • ส่งออกเกม หรือส่งออกไปขายใหม่ หรือทำสำเนา หรือการปรับแต่งใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • สร้างข้อมูลหรือโปรแกรมปฏิบัติการที่เลียนแบบข้อมูลหรือฟังก์ชั่นการทำงานในเกม
 • ขโมย และ/หรือ ลงข้อมูลของผู้อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการชำระเงิน)
 • แอบอ้างว่าเป็น PUBG Corp, Bluehole, Inc. หรือพนักงานของบริษัทฯ
 • ทำลายชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการและผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ รวมถึงเกม
 • โพส ใส่ลิงค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือส่งต่อสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นการข่มขู่ ก่อกวน ละเมิด หมิ่นประมาทผู้อื่น หยาบคาย ลามกอนาจาร ประสงค์ร้าย หรือข้อมูลอันไม่เหมาะสมด้านเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
 • หาประโยชน์ด้วยการเอาเปรียบผู้อื่นด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
 • ใช้บริการในลักษณะเป็นการพนันหรือการกระทำใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อการให้บริการ
 • แสวงประโยชน์จากข้อผิดพลาด (error) และ บั๊ก (bug) ในขณะเล่นเกม
 • เข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดหรือนอกเหนือขอบเขตการใช้บริการตามปกติ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว)
 • ใช้ / พัฒนา / โฆษณา / จำหน่าย / แจกจ่ายโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ดูหมิ่นหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ
 • ตั้งชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ชื่อที่สื่อความหมายที่ไม่เหมาะสม
 • ฆ่าตัวละครในทีมเดียวกัน (team kill) ซึ่งแทรกแซงการเล่นเกมตามปกติ
 • จงใจตั้งทีม (team up) ระหว่างผู้เล่นหรือทีมอื่นๆ ในลักษณะที่นอกเหนือจากรูปแบบของเกมที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 • แอบตาม (stalk) ผู้เล่นรายอื่นในแต่ละการแข่งขัน
 • แทรกแซงผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

เมื่อมีการกระทำใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ซึ่งส่งผลเสียต่อการให้บริการของบริษัทฯ หรือส่งผลเสียต่อผู้เล่นรายอื่น บริษัทฯ จะตักเตือนหรือลงโทษเมื่อได้พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่าท่านต้องปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัย คำแนะนำในการบำรุงรักษา หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามคู่มือเกม

3. การเข้าใช้บริการ

 • ในกรณีทั่วไป ท่านสามารถใช้บริการเกมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ต่อวัน และตลอดทั้งปี
 • โดยไม่คำนึงถึงความในข้อ (ก) บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เหตุสุดวิสัย สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การห้ามค้าขาย การกระทำของหน่วยงานพลเรือนหรือทหาร การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้ปกครอง อัคคีภัย น้ำท่วม การที่เกิดข้อผิดพลาดของเครือข่าย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การหยุดงานประท้วง หรือการขาดแคลนยานพาหนะสำหรับขนส่ง เชื้อเพลิง พลังงาน แรงงาน หรือวัตถุดิบ
 • บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงบริการ หรือจำกัดการใช้งาน (รวมถึง ระงับ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือหยุดสิทธิใช้งานของผู้ใช้) ของผู้ใช้ทั้งหมดหรือเฉพาะราย โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิด นอกจากนี้ ท่านอาจใช้บริการงานไม่ได้ในบางพื้นที่

4. ความเป็นเจ้าของเกม

(a) ท่านยอมรับและรับทราบว่าความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวกับเกมและสำเนาทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชื่อเรื่อง รหัสคอมพิวเตอร์ ธีม วัตถุ ตัวละคร ชื่อตัวละคร เรื่องราว บทสนทนา วลีที่ใช้กันแพร่หลาย (catch phrases) สถานที่ คอนเซปต์ อาร์ตเวิร์ค กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรีประกอบ เทคนิคการแสดงภาพและเสียง ข้อความ การแสดงผลหน้าจอ วิธีการบังคับเกม ธรรมสิทธิ์ (moral right)  แอปเพล็ต (“applets”) ที่ติดตั้งรวมอยู่ในเกมและเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ) เป็นของบริษัทฯ หรือผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ

เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น (Player Content) ที่ส่งให้บริษัทฯ ถือว่าเป็นและเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ นับตั้งแต่เวลาที่ผู้เล่นได้สร้างเนื้อหาดังกล่าวขึ้น บริษัทฯ เป็นผู้ถือสิทธิเด็ดขาดในลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีในเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใด ทั้งที่มีในปัจจุบันหรือที่จะมีในอนาคตและในทุกสถานที่ทั่วโลก ในกรณีที่ข้อตกลงข้างต้นตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ท่านตกลงว่าเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเนื้อหาเหล่านั้นจะถูกโอนแก่บริษัทฯ อย่างไม่อาจเพิกถอนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถโอนสิทธิในเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างได้ การที่ท่านได้ส่งเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างให้กับบริษัทฯ เท่ากับว่าท่านได้ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิ ดัดแปลง ปรับ ใช้ คัดลอก ให้อนุญาต ตีพิมพ์ แพร่ภาพ แสดง จำหน่าย แปล สร้างผลงานต่อเนื่องและเผยแพร่เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นสร้างสรรค์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่จำกัด ทั้งในเชิงพาณิชย์อื่นๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปและในทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างไม่อาจเพิกถอนได้และ/โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือจำเป็นต้องระบุชื่อผู้สร้างสรรค์หรือผู้ให้ผลงาน นอกจากนี้ ท่านได้สละสิทธิเรียกร้องว่าการใช้เนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์โดยบริษัทฯ เป็นการละเมิดสิทธิของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ธรรมสิทธิ (moral right) สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียง (publicity) กรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ และ/หรือ สิทธิที่จะได้รับการระบุว่าเป็นเจ้าของผลงานหรือความคิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ติดตามหรือดูแลเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ และขอปฎิเสธพฤติการณ์ใดๆ ที่แสดงว่าบริษัทฯ จะติดตามหรือดูแลระบบ และ/หรือเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่ไม่ใช่หน้าที่ของตนในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเพื่อติดตาม คัดกรอง ปรับแก้ ปิดกั้น หรือลบเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ได้ส่งผ่านหรือปรากฎขึ้นในบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิปิดกั้นหรือลบเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่เหมาะสม หรือ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เกมนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐเกาหลี สนธิสัญญา และอนุสัญญาด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ กฎหมายเกาหลีและหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ อันเป็นการสงวนสิทธิทั้งหมดอย่างสากลทั่วโลก ทั้งนี้ ในเกมมีเนื้อหาบางอย่างที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากบริษัทอื่น โดยบริษัทฯ และผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ดังกล่าวอาจปกป้องสิทธิของตนได้ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้

(b) บริษัทฯ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิในการให้อนุญาตแก่ผู้อื่น และสิทธิอื่นใดทั้งหมดในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเกม ท่านมีสิทธิใช้ข้อมูลในเกม (เช่น ไอเท็ม เงินในเกม เป็นต้น) หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในเกมตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ได้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดๆ ในข้อมูลในเกมที่ท่านครอบครองอยู่ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านโอน ขาย บริจาค หรือพยายามแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินนอกเกม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ผู้ที่กระทำการใดๆ ซึ่ง ละเมิดกรรมสิทธิ์เกมของบริษัทฯ  อาจถูกลงโทษตามเงื่อนไขการให้บริการและกติกาการใช้งาน

5. ข้อสงวนสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหาย

โดยที่ท่านใช้บริการนี้ ท่านยินยอมที่จะป้องกัน ชดใช้ความเสียหายและระงับอันตรายใดๆ อันจะเกิดแก่บริษัทฯ จากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง ค่าเสียหาย ความเสียหาย ความรับผิดและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนาย) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการที่ท่านใช้บริการหรือใช้บริการในทางที่ผิดและฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการต่อสู้และควบคุมการชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ใช้ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ หากการบริการถูกรบกวน ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีการเลิกสัญญา ด้วยเหตุที่เกิดจากความผิดของผู้ใช้
 • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ในกรณีที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมหยุดให้บริการหรือไม่สามารถให้บริการคมนาคมได้ และผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริการคมนาคมไม่สามารถใช้การได้ เว้นแต่บริษัทฯ ได้กระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (gross negligence)
 • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ในเหตุสุดวิสัยซึ่งทำให้บริการไม่สามารถใช้การได้ เช่น การปิดปรับปรุง การเปลี่ยนแทน การตรวจสอบตามกำหนด การก่อสร้าง เป็นต้น เว้นแต่บริษัทฯ ได้กระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างสูง (material negligence)
 • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดจากเครื่องเกมคอนโซลของผู้ใช้ หรือปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เว้นแต่บริษัทฯ ได้กระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างมาก (serious negligence)
 • บริษัทไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องในข้อมูล ข้อเท็จจริง และสิ่งอื่นใด ที่ได้โพสต์ลงหรือเผยแพร่โดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามในบริการหรือในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท เว้นแต่บริษัทฯ ได้กระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (gross negligence)
 • ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการติดต่อกับผู้ใช้รายอื่น และ/หรือ บุคคลที่สามในการใช้บริการด้วยการใช้วิจารณญาณของท่านเอง บริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพยายามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ แต่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดต่อข้อพิพาทดังกล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตาม
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อความเสียหาย เว้นแต่บริษัทฯ ได้กระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างสูง (material negligence)
 • ผู้ให้บริการรายอื่นอาจจะเป็นผู้ให้บริการบางส่วน และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น เว้นแต่บริษัทฯ ได้กระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างสูง (material negligence)
 • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด เมื่อผู้เล่นไม่ได้รับไอเท็มตามที่คาดหวัง และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เลือกหรือใช้งานบริการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้กระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างสูง (material negligence)
 • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้ในความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินภายในเกม ไอเท็ม คะแนน BP กล่องไอเท็ม (crate) เว้นแต่บริษัทฯ ได้กระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (gross negligence)
 • บริษัทฯ อาจจำกัดการใช้งานของผู้ใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือนโยบายรัฐบาลและไม่ต้องรับผิดต่อการใช้งานบริการที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว

6. การสงวนสิทธิไม่รับประกัน

เกมและการบริการและเนื้อหานั้นถูกจัดทำขึ้นตาม สภาพที่เป็นอยู่ (As is)” และท่านจะรับความเสี่ยงภัยใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันหรือเงื่อนไขของสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันหรือเงื่อนไขที่ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา หรือทั้งที่เป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยกฎหมาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายใดๆ ได้แก่ การรับประกันกรรมสิทธิ์ของเกม การรับประกันว่าไม่มีการละเมิดกฎหมาย การรับประกันว่าผู้ใช้สามารถใช้สินค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและไม่ถูกรบกวน การใช้งานได้ตามปกติ เกมทำงานได้ถูกต้อง หรือมีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิต่างๆ ตามข้อกำหนดฉบับนี้ บริษัทฯ ไม่รับรองความต่อเนื่องในการใช้งาน การปราศจากข้อผิดพลาด ความปลอดภัยหรือการปลอดไวรัสคอมพิวเตอร์ของการบริการหรือบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ทั้งนี้ในกรณีซึ่งบางรัฐหรือบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธการรับประกันโดยปริยาย ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นจะไม่สามารถปรับใช้ได้กับท่าน การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายแก่ท่านเป็นการเฉพาะและท่านอาจมีสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐหรือประเทศอื่นๆ

7. การจำกัดความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในทางอ้อมค่าเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียทางธุรกิจ การที่ข้อมูลสูญหาย การสูญเสียสิทธิทางธุรกิจ การเสียผลกำไร) และความเสียหาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ ความขัดข้องของฮาร์ดแวร์ หรือความเสียหายในเชิงพาณิชย์อื่นๆ หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน ทั้งที่เป็นการใช้งานตามปกติหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าบริษัทฯ รู้หรือต้องรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการที่การบริการถูกรบกวน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความขัดข้องของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ความขัดข้องของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือทำให้การบริการถูกรบกวน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทฯ จะไม่เกินกว่าจำนวนราคาค่าเกม ทั้งนี้ กฎหมายในบางประเทศหรือบางพื้นที่ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เป็นผลต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องตามข้อจำกัดความความรับผิดข้างต้น ข้อกำหนดดังกล่าวจึงบังคับใช้ได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายซึ่งบังคับใช้แต่ละประเทศหรือเขตอำนาจศาลเท่านั้น

8. ระยะเวลาและการยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าท่านหรือบริษัทฯบอกเลิก บริษัทฯ และผู้ใช้สามารถยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทจะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อบริษัทฯ ได้บอกเลิกหรือลบบัญชีของท่านซึ่งอาจเกิดขึ้น ณ เวลาใดก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ ท่านอาจยกเลิกเงื่อนไขในการใช้งานได้โดยไม่ใช้เกม และท่านจะหยุดใช้งานเกมและลบเกมออกทันทีหลังจากที่ท่านยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทฯ จะไม่คืนค่าเกมแม้ว่าผู้ใช้จะเป็นผู้ยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการก็ตาม

9. การโอนเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัทฯ อาจโอนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วนในเงื่อนไขฉบับนี้แก่บุคคลที่สามไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม แต่ท่านไม่สามารถโอนเงื่อนไขการให้บริการให้บุคคลอื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ การโอนใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ จะไม่มีผลบังคับใช้

10, การจัดการเรื่องร้องเรียนและระงับข้อพิพาท

 • บริษัทฯ จะแจ้งวิธีการที่ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะตั้งใจรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้โดยองค์กรอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นบุคคลที่สามได้เข้ามาจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว บริษัทฯ จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการต่างๆ ต่อผู้ใช้โดยสุจริตแล้วซึ่งรวมถึงการจำกัดการใช้งานบริการและจะปฎิบัติตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ

11. การขอคำสั่งศาล

เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับความเสียหายอันยากที่จะเยียวยาได้ ดังนั้น หากข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นรวมถึงการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาล และการเยียวยาใดๆ ที่เท่าเทียมกันนอกเหนือจากการเยียวยาอื่นๆ ที่บริษัทฯ สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย  โดยที่บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องวางเงินประกันหรือหลักประกันใดๆ หรือพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น

12. กฎหมายที่บังคับใช้

หากเกิดข้อพิพาทระหว่างท่านและบริษัทฯ ขึ้น จุดมุ่งหมายของบริษัทฯ คือการให้วิธีแก้ไขข้อพิพาทที่เป็นกลาง รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ท่าน ดังนั้น ท่านและบริษัทฯ จะแก้ไขการเรียกร้องหรือการโต้แย้งตามกฎหมายหรือตามหลักความเป็นธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ (“การใช้สิทธิเรียกร้อง”) ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

โดยให้เงื่อนไขการให้บริการและความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on the International Sale of Goods)

ท่านและบริษัทฯ ตกลงให้ศาลในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ท่านตกลงว่าบริษัทฯ สามารถยื่นขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งบรรเทาทุกข์อื่นๆ ต่อศาลใดก็ตามที่มีเขตอำนาจได้

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ยกเว้นการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งอื่นใดจากศาลที่จำนวนเงินชดเชยนั้นมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐ (10,000.00 เหรียญสหรัฐ) ฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องอาจเลือกดำเนินการโดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและประหยัด ได้แก่ การใช้อนุญาโตตุลาการตัดสินข้อพิพาทที่คู่กรณีไม่จำเป็นต้องมาปรากฏตน คู่กรณีฝ่ายที่เลือกใช้อนุญาโตตุลาการสามารถเริ่มดำเนินการอนุญาโตตุลาการโดยผ่านผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution provider) ที่มีความน่าเชื่อถือและคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกและคู่กรณีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้  (1) การดำเนินการของอนุญาโตตุลาการให้ทำผ่านทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ หรือพิจารณาโดยใช้เอกสารทั้งหมด ตามแต่วิธีการที่คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องการเยียวยาในข้อพิพาทได้เลือกใช้ (2) การดำเนินการของอนุญาโตตุลาการจะไม่มีการให้คู่กรณีหรือพยานมาปรากฏตน เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยชัดแจ้ง และ (3) คำตัดสินใดๆ ของอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคำสั่งให้ชดใช้ความเสียหายสามารถนำขึ้นบังคับใช้โดยศาลที่มีเขตอำนาจทุกแห่งได้

การใช้สิทธิเรียกร้องของท่านต่อบริษัทฯจะดำเนินการตามวิธีการระงับข้อพิพาทนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ที่ขัดกับวิธีการระงับข้อพิพาทนี้ ถือเป็นการดำเนินคดีที่ไม่ถูกต้อง หากท่านยื่นใช้สิทธิเรียกร้องที่ขัดต่อวิธีการระงับข้อพิพาทในข้อนี้ บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าทนายความและค่าใช้จ่ายได้จนถึงหนึ่งพันเหรียญสหรัฐ (1,000.00 เหรียญสหรัฐ) โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องที่ไม่ถูกต้องแล้วแต่ท่านไม่ได้ถอนการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว

13. การสละสิทธิดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ท่านจะไม่เข้าร่วมดำเนินคดีซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทน หรือการดำเนินคดีโดยทนายความ การยื่นระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มเกี่ยวกับเกม หรือบริษัท หรือข้อตกลงฉบับนี้ ท่านจะไม่เข้าร่วมดำเนินคดี หรือ ร่วมยื่นระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับเกมหรือบริษัทหรือข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคู่สัญญาทุกฝ่ายตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงการดำเนินคดีหรือระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอื่นใดหรืออนุญาโตตุลาการ

14. การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

หากท่านเห็นว่าเนื้อหาใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ เว็บไซต์ใดๆ ของบริษัทละเมิดงานซึ่งได้รับการคุ้มครองของท่าน ท่านสามารถแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์มายังผู้แทนบริษัทฯ ตามรายละเอียดด้านล่าง นอกจากนี้ เพื่อให้การแจ้งเรื่องของท่านมีผล ท่านจะส่งข้อมูลดังต่อไปนี้แก่บริษัทฯ

 • ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถระบุงานที่ท่านกล่าวหาว่าละเมิดได้
 • ที่อยู่สำหรับติดต่อท่าน ทั้งที่อยู่ทางไปรษณีย์และอีเมล์
 • ข้อความที่ระบุว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าคู่กรณีของท่านไม่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือตามกฎหมาย
 • ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลที่ท่านได้แจ้งนั้นถูกต้องและท่านมีอำนาจแจ้งเรื่องในนามเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ท่านจะอยู่ภายใต้กฎหมายเรื่องการเบิกความเท็จ และ
 • ลายมือชื่อของท่านบนเอกสารหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่สำหรับติดต่อผู้แทนบริษัทฯ :

PUBG Corporation
ถึง: Legal Affair Department Agent (ผู้แทนฝ่ายกฎหมาย) 6, 7, 8F 12, Seocho-daero 38-gil Seocho-gu, Seoul, the Republic of Korea อีเมล์: pubg_privacy@bluehole.net

15. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

 • ท่านสามารถพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการได้ทุกเวลาในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ อาจเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขในเงื่อนไขการให้บริการได้ตามที่จำเป็นและไม่ว่าในเวลาก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้อนุญาต
 • ท่านจะรับผิดชอบในการตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การที่ท่านใช้บริการต่อไปเท่ากับว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการแล้ว
 • บริษัทฯ อาจมีการอัปเดต แก้ไข (patch) และปรับปรุงใดๆ ในเกมที่ต้องติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมต่อไปได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง บริษัทฯ อาจอัปเดต แก้ไข หรือปรับปรุงเกมจากระยะไกล (remote access) และเข้าถึงเกมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและท่านได้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการปรับใช้ การอัปเดต การแก้ไข และการปรับปรุงดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ซึ่งอ้างถึง “เกม” จะรวมถึงการแก้ไข การอัปเดต และการปรับปรุงทั้งหมดดังกล่าวด้วย

16. นโยบายอื่นๆ

 • บริษัทฯ อาจใช้ข้อตกลงเรื่องเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น (Player Content) กติกาการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวมาบังคับใช้กับรายละเอียดเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเกม
 • การที่ท่านได้ตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ถือว่าท่านได้ตกลงตามเงื่อนไขที่อยู่ในข้อตกลงเรื่องเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น กติกาการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย
 • ท่านสามารถพิจารณาข้อตกลงเรื่องเนื้อหาที่ผู้เล่นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว และกติกาการใช้งานได้ทุกเวลาในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ

17. อื่นๆ

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ เกี่ยวกับการให้สิทธิใช้งานและสิทธิของท่านในการใช้เกม และให้ใช้แทนที่ข้อตกลง การรับรอง การรับประกัน หรือข้อตกลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ทั้งหมด (ไม่ว่าจะทำขึ้นโดยไม่เจตนาหรือโดยสุจริต แต่ไม่รวมถึงที่เกิดจากการฉ้อฉล) หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม ให้บังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวเท่าที่สามารถบังคับใช้ได้เท่านั้น โดยบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และไม่ได้รับผลกระทบ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือการให้สิทธิใช้งานที่ระบุในที่นี้ ท่านสามารถติดต่อ บริษัทฯ ได้ที่ 6F, 7F, 8F Majestar City Tower 1, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, Attn: Legal Department (ฝ่ายกฎหมาย)